SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ryzyko w zapewnieniu bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ryzyko w zapewnieniu bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-RZB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej różnych rodzajów ryzyk ze szczególnym naciskiem na ryzyko ekologiczne i ryzyko w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, nabycie przez studentów umiejętności analizowania zjawiska ryzyka
i doboru odpowiednich narzędzi do zarządzania nim.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie ryzyka i niepewności. Charakterystyka procesu badań nad ryzykiem. Przegląd najważniejszych nurtów badań nad ryzykiem (nurt związany z teorią podejmowania decyzji, nurt związany z teorią zarządzania, nurt ujmujący ryzyko jako „hazard”). Ryzyko i niepewność w warunkach stałych oraz dynamicznych (zmiennych).Typologia różnych form ryzyka.

Ćwiczenia: Problematyka identyfikacji i szacowanie ryzyka. Ryzyko ekologiczne. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ryzyko projektów innowacyjnych. Problematyka ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego (ryzyko polityczne, ryzyko administracyjno-organizacyjne, ryzyko katastrof i ryzyko pogodowe).

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę indywidualną, w zespołach projektowych oraz przy wykorzystaniu metod: praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, pogadanki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu na ocenę. Egzamin w formie pisemnej będzie składał się z pięciu pytań otwartych. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Zaliczenie wykładu przysługuje studentowi, który uzyska łącznie co najmniej 15 punktów (60% łącznej maksymalnej ich liczby) z odpowiedzi.

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium. Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy, a projekt i jego prezentacja umiejętności i kompetencji studenta. Na ocenę końcową z ćwiczeń audytoryjnych składać się będą: ocena z kolokwium (50%), ocena projektu 30%, oraz aktywność na zajęciach (15%).

Literatura podstawowa

  1. Apgar D., Inteligencja ryzyka, Harvard Business School Press - 2006, Wyd. Helion,2008
  2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2004
  3. Janasz W., (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Wyd. Difin, 2005
  4. Kaczmarek T. T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Wyd. Difin, 2005
  5. Olkiewicz. A. M., Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy, Poltext 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      Janikowski R., Nadzór i zarządzanie ryzykiem,  IETU, Katowice 2006

2.      Kaźmierczak-Piwko L., Ecological risk management in the Company, Management vol. 12 no 2, Technical University of Zielona Góra 2008

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 23:12)