SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka w sytuacjach kryzysowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Kod przedmiotu 14.3-WZ-BezP-LSK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z metodami i narzędziami stosowanymi w ramach działań logistycznych realizowanych na rzecz ludności poszkodowanej znajdującej się w sytuacjach kryzysowych. Nabycie umiejętności przygotowania planu ewakuacji.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zakres tematyczny

Aspekty logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Terenowa infrastruktura logistyczna i rezerwy państwowe. Misje, cele i zadania zabezpieczenia logistycznego ludności w sytuacji zagrożeń. Sposoby i procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego w rejonach zagrożeń. Świadczenia osobiste i rzeczowe w realizacji zadań logistycznych w sytuacjach kryzysowych. Wykorzystanie pododdziałów (oddziałów) wojskowych w sytuacjach kryzysowych.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, laboratorium, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje problematykę metod i narzędzi stosowanych w ramach logistyki sytuacji kryzysowych. Egzamin jest w formie pisemnej.
W ramach ćwiczeń studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem procesów logistycznych. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie semestru przewiduje się przeprowadzenie jednego kolokwium. Ocena jest uzależniona od:
- zaliczenia projektu – 50% oceny końcowej,

- zaliczenia kolokwium - 50 % oceny końcowej.
Na ocenę końcową składa się ocena z laboratorium (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. II, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2009
2. Ficoń K., Logistyka operacyjna - na przykładzie resortu Obrony Narodowej, Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.,Warszawa, 2004.
3. Przeworski K., Ewakuacja jako sposób ochrony ludności, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 2005

Literatura uzupełniająca

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001.
2. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań, 2006
3. Czasopismo „Logistyka”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 19:51)