SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezP-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Maciejewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 30 2 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  proseminarium jest  merytoryczny i  formalny nadzór/opieka związany(a) z  przygotowaniem pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie  zaliczeń  z  przedmiotów kierunkowych na  kierunku  Bezpieczeństwo narodowe.

Zakres tematyczny

Podstawy teoretyczne przedmiotu. Obszar tematyczny kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Harmonogram zajęć proseminaryjnych. Dobór, selekcja literatury (materiałów źródłowych). Umiejętne korzystanie z literatury przedmiotu. Koncepcja pracy dyplomowej (temat, cel pracy, problemy badawcze, metody badawcze, dobór próby badawczej). Konstrukcja kwestionariusza ankiety. Pisarskie opracowanie pracy dyplomowej (edycja, styl, przypisy, bibliografia, załączniki, tabele, rysunki).

Metody kształcenia

Konwersatoria, praca seminaryjna, praca indywidualna, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia zajęć proseminaryjnych jest przedstawienie koncepcji pracy dyplomowej w połączeniu z bibliografią.

Literatura podstawowa

1.    Cieślarczyk, M., Metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa 2006.

2.    Pelc M., Elemety metodologii badań naukowych. AON, Warszawa 2012.

3.    Pytkowski W. , Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.

4.    Pieter J. , Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.

5.    Wiśniewski E. Metodyka wojskowych badań naukowych, AON. Warszawa 2000.

6.    Wojnarowski J., Wojnarowska-Szpucha S., Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych.

AON. Warszawa 2012.

7.    Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z 2009 roku.

Literatura uzupełniająca

1.    Krawczyk  P.,  Metodyczne  aspekty  opracowywania  prac  kwalifikacyjnych  w  AON  na  Wydziale  Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, AON, Warszawa 2001.

2.    Urban S. , W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Akademia Ekonomiczna.

3.    Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 20:04)