SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologiczne aspekty zagrożeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologiczne aspekty zagrożeń
Kod przedmiotu 14.2-WZ-BezP- SAZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Bartosz Seiler
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagrożenia społecznymi związanymi z przeobrażeniami we współczesnym świecie, przekazanie czym jest perspektywa socjologiczna i w jaki sposób może być pomocna w interpretowaniu zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem, rozwijanie umiejętności związanych z posługiwaniem się metodami badań socjologicznych w diagnozowaniu zagrożeń społecznych, rozwijanie kompetencji związanych ze współdziałaniem w grupie

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Wykład: Socjologia i perspektywa socjologiczna a bezpieczeństwo; zagrożenia i ryzyko w społeczeństwie ponowoczesnym; globalizacja a ryzyko; konflikty międzygrupowe; socjologiczne teorie przestępczości i dewiacji.

 

Ćwiczenia: Wyobraźnia socjologiczna w analizie zjawisk społecznych; zagrożenia a małe grupy społeczne; konflikty międzygrupowe; socjologiczne teorie przestępczości i dewiacji; zagrożenia i bezpieczeństwo lokalne oraz rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu bezpieczeństwa; wykorzystanie socjologicznych metod badań i analizy w diagnozowaniu zagrożeń.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład dyskusyjny

Ćwiczenia: case study, praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z materiałami źródłowymi, metoda dramy, ćwiczenia warsztatowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zdanie na ocenę pozytywną egzaminu pisemnego z tematyki wykładów i wybranych lektur; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z egzaminu: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0.

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność i aktywność studenta na zajęciach, wykonanie projektu oraz zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

 

  1. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach (30%): studenci zobowiązani są do aktywnego
    i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nieobecności wynikłych
    z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 7 dni. Ocena będzie odbywała się poprzez systematyczną obserwację wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń oraz aktywnego udział w zajęciach.
  2. Projekt na zaliczenie bez oceny (10%): studenci są zobowiązani do przygotowania w grupach zadaniowych projektu polegającego na skonstruowaniu kwestionariusza ankiety odnoszącego się do problemów związanych z zagrożeniami społecznymi.
  3. Ocena z kolokwium zaliczeniowego (60%): kolokwium obejmie swoją treścią tematy realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0.

 

60% oceny końcowej stanowi ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

1. P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków, 2002

2. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa, 2005

3. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa, 2012

4. J. Maciejewski, Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wyd. UWr, Wrocław, 2001

5. E. Moczuk, Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów, 2009

Literatura uzupełniająca

  1. U. Beck, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu światowego bezpieczeństwa, Scholar, Warszawa, 2012
  2. P. Sztompka, Zaufanie, Znak, Kraków, 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Bartosz Seiler (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 11:45)