SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka energetyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka energetyczna
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-PE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maciej Dzikuć, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu polityki bezpieczeństwa energetycznego w skali narodowej i międzynarodowej, czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych zajęć zostanie przedstawiona: istota i rola bezpieczeństwa energetycznego; historyczne i ekonomiczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa energetycznego oraz rynku energii; rynek energii w Polsce oraz w UE; struktura i zasady funkcjonowania rynku energii; kompetencje prezydenta; organów administracji rządowej i samorządowej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski; kierunki polskiej i unijnej polityki energetycznej; wpływ polityki klimatycznej na sektor energetyczny; uczestnicy rynku energii; zasoby energetyczne; opłacalność wytwarzania energii elektrycznej na bazie różnych źródeł energii; operatorzy rynku energii w Polsce; regulacja w energetyce; podstawy krajowego prawa energetycznego. Polityka energetyczne Polski oraz UE. Wielkość produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Ponadto w ramach prowadzonego przedmiotu zostaną przedstawione: preferowane źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej; system handlu emisjami oraz plany UE w zakresie redukcji emisji CO2; środki polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa; rynek energetyczny w Polsce; współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego; ocena źródeł energii w Polsce. Polityka energetyczne Polski oraz UE. Charakterystyka polskiego sektora energetycznego.

Metody kształcenia

Praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 2-4 osobowych, metoda projektu, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, ćwiczenia z analizą przykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę oraz przygotowują referaty na zadany temat. Czas przedstawiania 20-30 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji. Referat stanowi 25% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z kolokwium zaliczającego ćwiczenia 75%. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który uzyska co najmniej 60-65% (dost 3,0) poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte na kolokwium zaliczającym ćwiczenia, 66-75% na ocenę dst plus, 76-85% na ocenę dobrą (4,0), 86-94% na ocenę db plus (4,5), na ocenę bdb (5,0) 95-100%. Kolokwium realizowane jest na podstawie pytań otwartych na zakończenie semestru.

Projekt

W ramach projektu studenci przygotowują i prezentują przydzielony temat (projekt) z wykorzystaniem technik multimedialnych. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Ocena projektu jest uzależniona od: zaliczenia projektu – 50% oceny końcowej (50 punktów) oraz zaliczenia kolokwium, które jest oceniane jest tak samo jak w przypadku ćwiczeń (50% oceny końcowej – 50 punktów).

Warunek zaliczenia projektu: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (prezentacja wykonana np. w Power Point) i uzyskanie minimum 30 punktów (zakres punktowy dla oceny – jak przy ćwiczeniach).

Efekty kształcenia będą weryfikowane następującymi sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań przewidzianych programem, kolokwium, wygłoszenie referatu oraz wykonanie projektu. 

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z ćwiczeń i projektu (ćwiczenia 50%, projekt 50%).

Literatura podstawowa

1.    R. Kuźniar (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2012.
2.    Jemioła, Malak (red.) Bezpieczeństwo zewnętrzne RP, Warszawa 2002.
3.    Wojtaszczyk (red.) Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009.
4.    Jakubczak, Flis (red.) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.
5.    Leszczyński T.Z., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030r., Wydawca Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2009
6.    Ustawa prawo energetyczne z 10 IV 1997 roku z późniejszymi zmianami.
7.    Ustawa o OZE z dnia 20 II 2015 roku z późniejszymi zmianami.
8.    Młynarski T., Tarnawski M.: Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, Difin, Warszawa 2016.

9. Marszałek-Kawa J., Pająk K. Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

 

 

Literatura uzupełniająca

1.    Agencja Rynku Energii S.A., Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Warszawa 2011.
2.    Łada A.: Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2015.
3.    Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka – region (praca zbiorowa pod red. E. Jakubowskiego, W. Sługockiego), Warszawa 2015.
4.    Szafrański A.: Prawo energetyczne : wartości i instrumenty ich realizacji, Warszawa 2014.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:12)