SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-PS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z dziedziny analizy systemowej, nauk operacyjnych oraz projektowania systemów.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykłady: Zapoznanie z ogólnymi aspektami teorii systemów w procesie wspomagania decyzji: tj. definicją systemu i jego otoczenia, formułowaniem problemu, poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań, definiowaniem kryteriów oceny rozwiązań, zastosowaniem modeli, przeprowadzeniem oceny rozwiązań i ich implementacją. Podstawowe narzędzia wykorzystywane w teorii systemów, takich jak modele symulacyjne. Metody prezentacji wyników procesu analizy systemowej.

Laboratoria: Organizacja w ujęciu systemowym. Modele symulacyjne - symulacja procesów w organizacji. Optymalizacja procesów.

Metody kształcenia

Wykład, rozwiązywanie problemu - zadania, praca w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, seminariów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Laboratorium: kolokwium. Wykład: test składający się z 10 pytań (8 zamkniętych i 2 otwartych).

Literatura podstawowa

  1. W. Findeisen (red.), Analiza Systemowa, PWN, Warszawa 1985. 
  2. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984. 
  3. S. Krawczyk, Metody ilościowe w planowaniu, C.H. Beck., Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca

  1. Kępka P., Projektowanie systemów bezpieczeństwa, Bel Studio Sp. z o.o., Warszawa 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 20:12)