SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współpraca technologiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współpraca technologiczna
Kod przedmiotu 15.9-WZ-BezP-WT
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marek Tomaszewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie korzyści wynikających ze współpracy między podmiotami ze sfery biznesu i między podmiotami ze sfery biznesu i sfery nauki.  

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii, podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

1. Rys historyczny współpracy w zakresie innoowacji

2. Pojęcie i rodzaje współpracy

3. Współpraca między jednostkami ze sfery biznesu

4. Współpraca między przedsiębiorstwami a jednostkami ze sfery nauki

5. Rola instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu współpracy technologicznej

6. Finansowe aspekty współpracy technologicznej

7. Społeczne aspekty współpracy technologicznej

 

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, Dyskusja, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ćwiczenia: aktywność na zajęciach i kolokwium

Projekt: opracowanie projektu

Literatura podstawowa

1. Tomaszewski M., (2018), The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation - Qualitative Analysis for Lubuskie Voivodship, Przedsiebiorczość i Zarządzanie, T.19, z. 4, cz. 3, s. 137-150.

2. Nowak D. (2018), WPŁYW WSPÓŁPRACY NA AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNĄ MSP, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 52/2 

3.  Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty, Praca zb. pod red. A. Świadka i J. Wisniewskiej, Wydawnictwo IVG, Szczecin, 2016

Literatura uzupełniająca

1. Marek Tomaszewski, (2017), Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski zachodniej, Europa Regionum, T. 31, s. 65-78.

2. Marek Tomaszewski: Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (36) / 2015, s. 343-351

3. Marek Tomaszewski: Rola oportunizmu w powiązaniach kooperacyjnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych O. E. Williamsona, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4(783)/2015, s. 73-79;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marek Tomaszewski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 23:03)