SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 14.9-WZ-BezP- SD2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem   seminariów   jest   zapoznanie   z   problematyką     z   zakresu   obszaru   tematycznego   kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Ponadto zapoznanie z zasadami doboru, selekcji literatury (materiałów źródłowych). Uwypuklenie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, tworzenia koncepcji pracy dyplomowej (a w tym: tematu i celu pracy, problemu badawczego, metod badawczych, doboru próby badawczej). Zapoznanie z  zasadami pisarskiego opracowania pracy  dyplomowej (edycja, styl,  przypisy, bibliografia, załączniki, tabele, rysunki). Przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania posiadanej wiedzy do wykonania i obrony pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczeń semestralnych z całości programu studiów niestacjonarnych I stopnia na poszczególnych semestrach.

 

Zakres tematyczny

W    ramach   prowadzonych   seminariów:   obszar   tematyczny   kierunku   Bezpieczeństwo   Narodowe. Harmonogram zajęć seminaryjnych. Dobór, selekcja literatury (materiałów źródłowych). Umiejętne korzystanie z literatury przedmiotu. Koncepcja pracy dyplomowej (temat, cel pracy, problemy badawcze, metody badawcze, dobór próby badawczej). Konstrukcja kwestionariusza ankietowego. Pisarskie opracowanie pracy dyplomowej (edycja, styl,  przypisy, bibliografia, załączniki, tabele,  rysunki). Przygotowanie do  egzaminu dyplomowego.

Metody kształcenia

Zajęcia seminaryjne, praca z dokumentami źródłowymi, praca w grupie, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja wraz z omówieniem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki  zaliczenia  dla  seminariów:  warunkiem  zaliczenia  zajęć  seminaryjnych  jest  uczestnictwo  w seminariach oraz opracowanie tematu pracy, celu badań, problemu badawczego, opracowanie koncepcji pracy, układu pracy oraz harmonogramu wykonywania pracy i I rozdziału.

Literatura podstawowa

1.    Pieter J. , Ogólna metodologia pracy naukowej, Wydawnictwo PAN, Wrocław - Warszawa-Kraków 1967.

2.    Pieter J., Z zagadnień pracy naukowej, Wydawnictwo Ossolineum Wrocław - Warszawa-Kraków 1974.

3.    Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OSW Olsztyn 2006.

4.    Cieślarczyk,  M.,  Metody,  techniki  i  narzędzia  badawcze,  oraz  elementy  statystyki  stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa 2006.

5.    Lelusz  H.,  Kowalewski  M.,  Kasmanowicz  R.,  Metodyka  pisania  prac  dyplomowych  o  tematyce ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko_Mazurski, Olsztyn 2000.

6.    Pytkowski W. , Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.

7.    Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce technicznej, SGH Warszawa 2008.

8.    Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z 2009 roku.

Literatura uzupełniająca

1.    Majewski T., Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, AON, Warszawa 2003.

2.    Urban S. , W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Akademia Ekonomiczna.

3.    Stachowiak  Z.,  Metodyka  i  metodologia pisania  prac  kwalifikacyjnych, AON,  Warszawa  2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:52)