SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot fakultatywny
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP- PF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Leszek Belzyt
 • dr Jolanta Skierska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji  w zakresie znajomości najnowszej historii społecznej Polski oraz konfliktów występujących zarówno w społeczeństwie polskim, jak i europejskim czy światowym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawy funkcjonowania społeczeństwa. Konflikty społeczne w badaniach socjologicznych.
 2. Konflikty władzy i społeczeństwa w okresie Polski Ludowej na przykładzie wydarzeń z 1956 roku, 1968 roku, 1970 roku, 1976 roku i 1980 roku. Konflikt z grudnia 1981 roku – mechanizm zamachu stanu.
 3. Miasto i wieś, klasa robotnicza, chłopska i inteligencja – charakterystyka grup społecznych w Polsce po 1945 roku i konfliktów między nimi. Życie codzienne w Polsce po 1945 roku jako źródło napięć i konfliktów.
 4. Konflikty etniczne/narodowościowe i rasowe w Polsce i na świecie na przełomie XX i XXI wieku
 5. Konflikty religijne, wyznaniowe i światopoglądowe w Polsce i na świecie na przełomie XX i XXI wieku.
 6. Różnice kulturowe jako źródło konfliktów społecznych. Stereotypy, myślenie grupowe, przesądy.
 7. Konflikty o podłożu ekonomicznym i konflikty na rynku pracy.
 8. Konflikty militarne i polityczne we współczesnej Polsce i na świecie.
 9. Konflikty ekologiczne w Polsce i na świecie na przełomie XX i XXI wieku
 10. Globalizacja jako źródło konfliktów społecznych
 11. Zagrożenia i wyzwania społeczne na przełomie XX i XXI wieku (ubóstwo, choroby, choroby cywilizacyjne, uzależnienia).
 12. Rola instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów społecznych.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny z zastosowaniem materiału ilustracyjnego

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- przygotowanie ustnego wystąpienia na problem wybrany z listy zagadnień

- aktywność w czasie zajęć

 

Warunki zaliczenia wykładów:

-uczestnictwo w wykładzie

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

Eisler Jerzy, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992.

Friszke Andrzej, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1998, Warszawa 1998.

Garlicki Andrzej, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.

Pasierb Bronisław, Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa 1989.

Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Sztumski Janusz, Konflikt społeczny, Katowice 1987.

Literatura uzupełniająca

Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, red. Krzysztof Piątek, Toruń 1996.

Michalak Ryszard, Piasecki Andrzej K., Historia polityczna Polski 1952-2002, Łódź 2003.

Topolski Jerzy, Polska XX wieku, Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 19:09)