SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki 1
Kod przedmiotu 04.1-WZ-BezP-JN1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • mgr Dawid Maciarz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie A2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość  języka  obcego  na  poziomie  A2  według  skali  Europejskiego  systemu  opisu  kształcenia językowego

Zakres tematyczny

1/ Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglosaskich; 2/ Praca i życie  za  granicą,  prowadzenie  rozmowy  nieformalnej  na  temat  pracy,  prowadzenie  korespondencji:  język formalny i nieformalny, rekrutacja i poszukiwanie pracy; 3/ zagadnienia ogólne związane z organami ścigania, 4/ ruch drogowy i pojazdy, kradzież pojazdów kontrola pojazdu, naruszanie przepisów ruchu drogowego 5/ zachowania aspołeczne i działania prewencyjne;  zachowanie turystów.

Metody kształcenia

Metodyka  komunikacyjna  nauczania  języka  obcego,  korzystanie  z  literatury  przedmiotu  oraz  źródeł internetowych, tłumaczenie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów

Literatura podstawowa

Gębal P., Ganczar M., Kołsut S., Repetytorium leksykalne, LektorKlett, Poznań, 2006.

Rostek E., Deutsch Repetytorium  tematyczno-leksykalne 2, Wagros, Poznań ,2010.

Literatura uzupełniająca

Internet- Lehrmaterialien - schubert-verlag.de

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.        

 Rohmann L., Eurolinqua Deutsch 2, Cornelsen,2000.

 Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych   

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 18-04-2019 08:39)