SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki 2
Kod przedmiotu 04.1-WZ-BezP-JN2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • mgr Dawid Maciarz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Znajomość  języka  obcego  na  poziomie  A2+  według  skali  Europejskiego  systemu  opisu  kształcenia językowego

Zakres tematyczny

1/ Reagowanie w sytuacjach nagłych, typy sytuacji nagłych, przemoc, wypadki drogowe, obrażenia 2/ przestępstwa przeciwko mieniu, kradzież, zachowanie bezpieczeństwa, przemyt pojazdów, działania prewencyjne, 3/ narkotyki i alkohol, obowiązujące prawo, przestępczość związana z narkomanią i alkoholizmem,  skutki uzależnień  4/ niepokoje społeczne,  strajki i demonstracje, zatrzymanie, bezpieczeństwo w trakcie wydarzeń masowych,  5/funkcjonowanie komisariatu policji, postępowanie w przypadku aresztowania, identyfikacja osób, przesłuchanie, 

Metody kształcenia

Metodyka  komunikacyjna  nauczania  języka  obcego,  korzystanie  z  literatury  przedmiotu  oraz  źródeł internetowych, tłumaczenie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Testy obejmujące sprawności mówienia, z włączeniem prezentacji, czytania, pisania oraz testy leksykalne 

Literatura podstawowa

angielski

Boyle, Ch, Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, , Oxford, 2009

niemiecki 

Gębal P., Ganczar M., Kołsut S., Repetytorium leksykalne, LektorKlett, Poznań, 2006.

Rostek E., Deutsch Repetytorium  tematyczno-leksykalne 2, Wagros, Poznań ,2010.

Literatura uzupełniająca

angielski

Sendur A., Warecka A., English for Safety, Security and Law Enforcement, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2012

Szymański M., Kniewel W., Z angielskim do NATO, REA, Warszawa, 2010

Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008.

niemiecki

Internet- Lehrmaterialien - schubert-verlag.de

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.        

 Rohmann L., Eurolinqua Deutsch 2, Cornelsen,2000.

 Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 16:02)