SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki 4 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki 4
Kod przedmiotu 04.1-WZ-BezP-JN4
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • mgr Dawid Maciarz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport.

Wymagania wstępne

Znajomość  języka  obcego  na  poziomie  B1+  według  skali  Europejskiego  systemu  opisu  kształcenia językowego

Zakres tematyczny

1/ wojsko, policja, straż graniczna, obrona cywilna oraz inne służby w strukturze bezpieczeństwa narodowego; 2/ wojsko w strukturach NATO; 3/ system penitencjarny, więziennictwo i straż więzienna, 4/ rola, funkcjonowanie i działania straży pożarnej, 5/ wywiad i kontrwywiad, 6/ terroryzm 

Metody kształcenia

Metodyka  komunikacyjna  nauczania  języka  obcego,  korzystanie  z  literatury  przedmiotu  oraz  źródeł internetowych, tłumaczenie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin:

Prezentacja multimedialna na temat związany z kierunkiem studiów (25%)

Test czytania (25%)

Test leksykalny (25%)

Test pisania (25%)

Razem: 100% 

Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w trakcie egzaminu

Literatura podstawowa

angielski

Boyle, Ch, Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, , Oxford, 2009

niemiecki 

Willkop  E., Wiemer C., Auf neuen Wegen, Heuber, Munchen, 2009.

Literatura uzupełniająca

angielski 

Sendur A., Warecka A., English for Safety, Security and Law Enforcement, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2012

Szymański M., Kniewel W., Z angielskim do NATO, REA, Warszawa, 2010

Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Pre-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008

niemiecki 

Internet- Lehrmaterialien - schubert-verlag.de

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.        

 Rohmann L., Eurolinqua Deutsch 2, Cornelsen,2000.

 Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych   

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 22:32)