SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo informacji
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP- BI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studenta z wiedzyą z zakresu istoty ochrony informacji niejawnych w systemie bezpieczeństwa oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie minimum oceny dostatecznej z przedmiotu Teoria Bezpieczeństwa, realizowanego w semestrze I.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia: pojęcie informacji i jej zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacji, selekcja i dystrybucja informacji,  źródła pozyskiwania informacji, heurystyczne metody pozyskiwania informacji, wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym; system zarządzania bezpieczeństwem informacji; przykład polityki dotyczącej bezpieczeństwa instytucji; zasady dostępu do informacji publicznej zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i polskiego; podstawowe założenia ograniczenia w udostępnianiu informacji; zasady uzyskiwania świadectwa bezpieczeństwa; ochrona prywatności oraz danych osobowych w kontekście RODO; wybrane aspekty audytu.

Metody kształcenia

Praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu ćwiczeń – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych na ćwiczeniach, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować prezentację z użyciem dostępnych narzędzi dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik) (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K02) ; pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta na ćwiczeniach, przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. Kolokwium (30%) – kolokwium zaliczeniowe lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03); łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.

2. Aktywność na zajęciach (10%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_W01, K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_U02).

3. Prezentacja nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego (60%) – studenci przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego(K_W01, K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_K02). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.

Literatura podstawowa

 1. I. Ruszczyk; Instrukcja ochrony informacji niejawnych; Gdańsk 2000.
 2. S. Hoc; Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia; Opole 2006.
 3. Andrzej Nowak Waldemar Scheffs, Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, AON Warszawa 2010r.
 4. M. Zaremba; Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne; Warszawa 2009.
 5. A. Białas, Ochrona informacji i usług we współczesnej firmie lub instytucji, WNT, Warszawa 2006r.

Literatura uzupełniająca

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych.
 2. Ustawa o dostępie do informacji publicznych.
 3. Ustawa z dnia 22.01.1999r. O ochronie informacji niejawnych, Dz.U. nr 11 z późniejszymi zmianami.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.01.1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa da systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
 5. Polska Norma PN-ISO/IEC 17799:2007. Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, Polski komitet Normalizacyjny, Warszawa 2007r .

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta z materiałów własnych oraz źródeł internetowych


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 11:31)