SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP- SZSBN
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Krzysztof Graczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  przekazanie przez prowadzącego wiedzy z zakresu funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa, ich znaczenia dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego oraz  możliwości i  wykorzystania Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa, kryzysów i wojny, a także kształtowanie umiejętności praktycznych identyfikowania sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa, w których użycie sił zbrojnych jest uzasadnione, w tym również kształtowania kompetencji pracy zespołowej i  przygotowania prowadzenia dyskusji.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na minimum ocenę dostateczną z przedmiotu Teoria Bezpieczeństwa realizowanego semestrze II.

Zakres tematyczny

Wykład:

Prawne uwarunkowania użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami kraju; Współczesne operacje reagowania kryzysowego; Udział Polski w misjach pokojowych i humanitarnych; Żołnierze CIMIC oraz oficerowie prasowi w operacjach poza granicami kraju; Wielostronna współpraca wojskowa, operacje połączone; Siły wojskowe w wielonarodowych operacjach niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych; Przeciwdziałanie konfliktom zbrojnym; Bezpieczeństwo personelu Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach reagowania kryzysowego.

Ćwiczenia:

Misja i zadania Sił Zbrojnych RP oraz ich rodzajów w systemie bezpieczeństwa państwa;  podstawy prawne ich funkcjonowania; struktury organizacyjne rodzajów sił zbrojnych i ich podstawowe wyposażenie; zasady i możliwości użycia sił zbrojnych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa, kryzysów i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wsparcia władz cywilnych i społeczeństwa w operacjach reagowania kryzysowego; istota mobilizacyjnego rozwinięcia sil zbrojnych; kierunki  transformacji Sił Zbrojnych RP  w aspekcie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa w XXI wieku.

Laboratorium:

Misje, funkcje i zadania realizowane przez Siły Zbrojne RP w systemie obronnym państwa; Siły Zbrojne RP w strukturach NATO; cel i zadania profesjonalizacji sił zbrojnych; siły zbrojne w operacjach pokojowych (operacjach innych niż działania wojenne); zadania Sił Zbrojnych RP w kontekście obowiązujących akt normatywnych – krajowych i międzynarodowych; siły wojskowe w wielonarodowych operacjach niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych; kierunki transformacji systemu obronnego państwa; Narodowe Siły Rezerwowe w systemie obronnym państwa; przeznaczenie i zadania taktyki w sztuce wojennej; rola i zadania Inspektoratu Wsparcia w Siłach Zbrojnych RP; Wojska Obrony Terytorialnej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny:  dyskusja, prezentacja,

Ćwiczenia w grupach: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach 2-4 osobowych, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja,

Laboratorium w grupach: praca z literaturą przedmiotu, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa. Efektem końcowym powinna być prezentacja projektu w formie graficznej - schematy, przebiegi, wykresy wielowariantowe wraz z uzasadnieniem pisemnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane trzema sposobami: poprzez systematyczną kontrolę wykonania zadań przewidzianych programem (prezentacja), okresowe sprawdziany (kolokwium) oraz  przeprowadzenie kolokwium pisemnego z tematyki wszystkich wygłoszonych referatów i prezentacji.

Warunki zaliczenia dla wykładów: kolokwium pisemne – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem; pytania otwarte z progami punktowymi. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0.

Ćwiczenia pozytywna ocena z prezentacji wybranego tematu ćwiczeń – studenci otrzymują listę zagadnień omawianych na ćwiczeniach, wybierają temat, do którego są zobowiązani przygotować prezentację z użyciem dostępnych narzędzi dydaktycznych (np. projektor multimedialny, rzutnik); pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0.

Laboratorium: przygotowanie i wygłoszenie eseju z danej problematyki zadanego tematu.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z wykładów, ćwiczeń i eseju.

Literatura podstawowa

 1. Nakielski G., Graczyk K., Tabaczniuk T., Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, UZ 2017.
 2. Kitler W. i zespół, Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, AON 2005.
 3. Reforma systemu kierowania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP, Polska Zbrojna 2014.
 4. Strategia Obronności Rzeczpospolitej Polskiej, MON 2015.
 5. Szynowski R., Administracja wojskowa, wybrane problemy, AON 2009.
 6. Wojnarowski J., System obronności państwa, AON 2005.
 7. Ustawa  z dnia 16 listopada 2016 r.  o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (ustawa dot. powołania Wojsk Obrony Terytorialnej).

Literatura uzupełniająca

 1. Balcerowicz B., Sojusz a obrona narodowa, Dom wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 2. Baylis J., Wirtz J. , Colin S. Cohen E., Strategia we współczesnym świecie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.
 3. Makowski A, Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2000.
 4. Wojsko polskie w służbie pokoju, wyd. GAMB 2007.
 5. Zajas S. i zespół, Studium przyszłości Sił Powietrznych, kierunki rozwoju do 2025 roku, AON 2009
 6. Zieliński J., Czupryński A., Panek B., Operacje wojsk lądowych – kierunki ewolucji, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Graczyk (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 17:43)