SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezP-OPBW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tadeusz Tabaczniuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu organizacyjnych podstaw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania uzyskanej wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Teoretyczno-normatywny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; ochrona bezpieczeństwa publicznego; zarządzanie kryzysowe; obrona cywilna; ochrona przeciwpożarowa; kontrterroryzm; bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej.

Ćwiczenia:

Rola i zadania administracji rządowej i samorządowej w bezpieczeństwie wewnętrznym; policja w BW; przestępczość zorganizowana; służby specjalne; siły zbrojne w BW; ochrona przeciwpożarowa, terroryzm a bezpieczeństwo wewnętrzne; zarządzanie kryzysowe; ochrona granic państwowych; system ochrony ludności; bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; patologie społeczne i ich wpływ na BW, nowoczesne technologie stosowane w BW.

Laboratorium

Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego: zagrożenia zewnętrzne, wewnętrzne, podstawy prawne funkcjonowania systemu, siły i środki zapewniające funkcjonowanie systemu, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy, powiatu.

Metody kształcenia

Wykład  konwencjonalny oparty na pozycjach literatury podstawowej, a także rozszerzony  o aktualne informacje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Ćwiczenia do których wcześniej studenci otrzymują zadania, powinny być wykonane w określonym czasie. Zadania obejmują pracę z dokumentami źródłowymi i innymi, pracę w grupach, klasyczną metodę problemową, dyskusję, której efektem powinny być wykonane prezentacje wyników w formie multimedialnej.

Laboratorium w części związanej z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji w ZK na szczeblu gminy, powiatu - prowadzone będzie na indywidualnych stanowiskach pracy, projekty wykonywane będą w grupach 2-4 osobowych: praca z dokumentami źródłowymi i innymi, metodą problemową, dyskusja. Efektem końcowym powinna być prezentacja projektu w formie graficznej - schematy, przebiegi, wykresy wielowariantowe wraz z uzasadnieniem pisemnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z wykładu na podstawie egzaminu pisemnego – w formie testu. Lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (K_W03, K_W05) ; pytania zamknięte. Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 25 pytań wybranych przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z testu: 13-14 punktów-3,0; 15-16 punktów-3,5; 17-18 punktów-4,0; 19-21 punktów-4,5; 22-25 punktów-5,0.

Ćwiczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i prezentacja przydzielonego tematu z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz  pozytywne oceny z kolokwium. Czas prezentacji 40-50 min. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja i oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U03, K_K02, K_K02). Prezentacja stanowi 40% oceny z ćwiczeń, natomiast ocena z aktywności w dyskusji 10%. Lista pytań do kolokwiów z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi (K_W03, K_W05). Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 1,55-1,85 punktów-3,0; 1,86-2,16 punktów-3,5; 2,17-2,47 punktów-4,0; 2,48-2,78 punktów-4,5; 2,79-3 punkty-5,0. Ocena z kolokwium stanowi 50% oceny z ćwiczeń.

Laboratorium

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z laboratorium na podstawie oceny umiejętności pracy z systemami wspomagania decyzji występującymi w zarządzaniu kryzysowym oraz prezentacji wykonanego projektu w formie graficznej wraz z pisemnym uzasadnieniem podjętych rozwiązań. Czas prezentacji 20-30 min. Po przedstawieniu projektu odbywa się dyskusja. Oceniana jest aktywność studentów w prowadzonej dyskusji (K_U01, K_U02, K_W03, K_W05, K_U02, K_K02). Umiejętności pracy na systemach wspomagania decyzji w ZK stanowią 40% oceny, projekt stanowi 40% oceny, natomiast ocena z aktywności podczas laboratorium  20%.

Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z egzaminu, ćwiczeń i laboratorium (egzamin 50%, ćwiczenia 25%, laboratorium 25%).

Literatura podstawowa

 1. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 2. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2013.
 3. Misiuk A., Instytucjonalny kształt bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.
 4. Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 5. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011.
 6. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania dla XXI wieku, Warszawa 2008.
 7. Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Elipsa, Warszawa 2009.
 8. Warmiński A., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Elipsa, Warszawa 2013.
 9. Krynojewski F., Obrona cywilna RP, Difin, Warszawa 2012.
 10. Sienkiewicz-Małyjurek K., Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2015.
 11. Grzegorzewski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Grado, Toruń 2013..
 12. Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, WWSPiZ, Wałbrzych 2012.
 13. Graczyk K., Nakielski G., Tabaczniuk T., Elementy zarządzania kryzysowego w administracji  państwowej, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Liedl K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011.
 2. Liedl K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.
 3. Wawrzyk P., Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen, WAiP, Warszawa 2008.
 4. Sienkiewicz-Małyjurek K., Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2010.
 5. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, WAiP, Warszawa 2008.
 6. Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego, Marszałek, Toruń 2005.
 7. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa  2012..
 8. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Tabaczniuk (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 09:36)