SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biomateriały - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biomateriały
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy w zakresie klasyfikacji, charakterystyki oraz zastosowań biomateriałów w wyrobach medycznych.

Wymagania wstępne

Przedmioty podstawowe i kierunkowe objęte planem studiów na kierunku inżynieria biomedyczna (chemia, biochemia, fizyka, biologia, materiałoznawstwo, anatomia i fizjologia).

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia: biomateriał, wyrób medyczny, pojęcia związane z funkcjonowaniem biomateriałów w środowisku biologicznym: biodegradacja, biozgodność, bioaktywność. Zagadnienia biomimetyki, relacja biomateriał/tkanka. Normy prawne związane z biomateriałami, klasyfikacja biomateriałów: wg grup materiałowych, zastosowań klinicznych, oddziaływania na środowisko biologiczne. Materiały do zespalania tkanek, materiały opatrunkowe, materiały stosowane w chirurgii kostnej i miękkiej, ortopedii, kardiochirurgii, stomatologii i protetyce, na instrumentarium chirurgiczne, sprzęt rehabilitacyjny, protezy kosmetyczne. Materiały metaliczne, polimerowe, bioceramiczne, węglowe, kompozyty, bioszkła. Metody badań biomateriałów, wymagania technologiczne odnośnie stanu powierzchni, metody wytwarzania wyrobów zagadnienia dezynfekcji i sterylizacji. Testowanie i wprowadzanie biomateriałów do użytku i obrotu wg prawa europejskiego, zagadnienia legislacyjne dotyczące biomateriałów i wyrobów medycznych.

Metody kształcenia

Wykład interaktywny audytoryjno-seminaryjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny w postaci testu zawierającego pytanie otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

- ocena bardzo dobra- student uzyskał 90-100% punktów;

- ocena dobry plus- student uzyskał 80-89% punktów;

- ocena dobry- student uzyskał 70-79% punktów;

- ocena dostateczny plus- student uzyskał 60-69% punktów;

- ocena dostateczny- student uzyskał 51-59% punktów;

- ocena niedostateczna- student uzyskał mniej niż 51% punktów.

Ocena końcowa=ocena z wykładu.

Literatura podstawowa

1. Biomateriały,  red. Stanisław Błażewicz [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t. 4
2. Ortopedia i rehabilitacja, Marciniak W., Szulc A., W. Dega, PZWL, Warszawa 2003.
3.  Biomateriały, Marciniak J., Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Czechowska J., Ślósarczyk A.,Bioaktywne materiały ceramiczne dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej; Szkło i Ceramika 62 (2011) str. 17-22.

2. Norma ISO 13485:2003.

3. Ustawa o wyrobach medycznych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 09:30)