SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrologia I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrologia I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-28_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej o pomiarach wybranych wielkości fizycznych metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Określenie niedokładności narzędzi i metod pomiarowych.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z podstaw elektrotechniki i elektroniki.

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcia podstawowe (definicja pomiaru, wielkość i wartość mierzona, jednostki miary, skale pomiarowe, wybrane wzorce wielkości elektrycznych i mechanicznych). Metody pomiarowe. Metoda porównania bezpośredniego i pośredniego. Metoda różnicowa i zerowa. Metoda kompensacyjna i wychyleniowa. Metoda podstawienia i przestawienia wzorca. Określanie niedokładności pomiarów. Źródła błędów. Błędy systematyczne, przypadkowe i nadmierne. Błędy metody pomiarowej. Błędy podstawowe i dodatkowe przyrządów pomiarowych. Błąd graniczny pomiaru bezpośredniego i pośredniego. Niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego. Niepewność standardowa i rozszerzona. Zasada działania i własności narzędzi pomiarowych.Przyrządy wychyłowe i cyfrowe, przetworniki wartości i wielkości. Przetworniki a/c. Oscyloskopy. Pomiary wybranych wielkości elektrycznych: prądu i napięcia DC i AC, mocy, częstotliwości, rezystancji i impedancji. Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi – wybrane przykłady.

Laboratorium:

Pomiary bezpośrednie i pośrednie podstawowych wielkości elektrycznych. Oscyloskop elektroniczny. Analiza dokładności wyniku pomiaru. Modelowanie zjawisk i obiektów. Badanie statycznych właściwości przetworników pomiarowych. Badanie dynamicznych właściwości czujników temperatury. Pomiar prędkości obrotowej. Pomiary rezystancji i impedancji. Pomiary częstotliwości i czasu. Woltomierz cyfrowy DC.

Metody kształcenia

Wykład: forma audytoryjna.

Zajęcia laboratoryjne są prowadzone w formie ćwiczeń na specjalnych stanowiskach, do których przygotowano instrukcje dydaktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład jest zaliczany na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego po uzyskaniu zaliczenia z laboratorium. Laboratorium zaliczane jest na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie oraz uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich sprawozdań.

Literatura podstawowa

  1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009.
  2. Lal-Jadziak J. (red): Laboratorium metrologii elektryczne cz.Ij, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra, 1999.
  3. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007.
  4. Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. Główny Urząd Miar, Warszawa, 1996.

Literatura uzupełniająca

  1. Skubis T.: Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiarów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 17:34)