SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektroniczna aparatura medyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektroniczna aparatura medyczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-34_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Krajewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy o istniejącej elektronicznej aparaturze medycznej stosowanej w diagnostyce medycznej

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z zakresu podstaw elektrotechniki, układów elektronicznych i metod pomiarowych. Znajomość technik obrazowania medycznego oraz istniejących sensorów niektórych wielkości  nieelektrycznych.

Zakres tematyczny

Wykład:

Pomiary niektórych wielkości fizycznych i mechanicznych organizmu metodami elektrycznymi. Elektroniczne termometry, mierniki ciśnienia tętniczego krwi i tętna, spirometry, audiometry(zastosowanie, budowa, zasada działania).

Elektrodiagnostyka medyczna. Rodzaje sygnałów bioelektrycznych, generowanych przez narządy wewnętrzne, mózg i mięśnie człowieka i wykorzystywanych w diagnostyce medycznej (EKG, EEG, EMG, EOG). Nieinwazyjne metody pomiaru biosygnałów (elektrody odprowadzające,  model zastępczy rzeczywistego źródła sygnału i jego parametry). Tor pomiarowy sygnałów bioelektrycznych,  kształtowanie wzmocnienia i pasma przenoszenia za pomocą filtrów LP i HP. Izolacja pacjenta od zagrożeń elektrycznych ( bariery izolacyjne, wzmacniacz izolacyjny). Bezpieczeństwo stosowania aparatury medycznej.  Budowa, zasada działania i właściwości aparatów EKG, EEG, EMG.

Diagnostyka obrazowa. Rentgenodiagnostyka konwencjonalna. Rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa ( źródło promieniowania – lampa rentgenowska, fotopowielacze, detektory półprzewodnikowe, typy tomografów). Tomografia radiacyjna SPECT i PET. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (zasada pomiaru, skanowanie  i rekonstrukcja obrazu). Rezonans magnetyczny MRI i funkcjonalny fMRI (budowa tomografów, zastosowania diagnostyczne). Ultradźwiękowe metody wizualizacji. Ultrasonografia transmisyjna (budowa i zasada działania ultrasonografu, źródła dźwięków, detektory echa fali ultradźwiękowej, zastosowania diagnostyczne, badania tkanek miękkich). Ultrasonografia dopplerowska. Tomografia termiczna i kamery termowizyjne. Tomografia elektroimpedancyjna. Pomiar impedancji tkanek dla częstotliwości akustycznych i radiowych. Spektrometria impedancyjna (pomiar impedancji i przenikalności dielektrycznej próbek tkanek). Reokardiografia, reoangiografia i reoencefalografia.

Laboratorium:

Pomiary sygnałów bioelektrycznych: EKG, EKG wysiłkowe, EEG, EMG za pomocą komercyjnej aparatury diagnostycznej i rehabilitacyjnej. Pomiary temperatury ciała, ciśnienia krwi i tętna za pomocą aparatury elektronicznej. Pomiary z zastosowaniem spirometru oraz audiometru powietrznego i kostnego

Metody kształcenia

Wykład: forma audytoryjna. Zajęcia laboratoryjne są przeprowadzane na wybranych uczestnikach zajęć w warunkach statycznych i przy próbach wysiłkowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład jest zaliczany na podstawie egzaminu.

Laboratorium jest zaliczane na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie

wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie oraz uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich

sprawozdań

Literatura podstawowa

1. Torbicz W. i in.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tom 2: Biopomiary. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2001.

2. Chmielewski L. i in.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tom 8: Obrazowanie biomedyczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2003.

3. Pawlicki G i in.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tom 9: Fizyka medyczna. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002.

4. Pruszyński B. i in.: Diagnostyka obrazowa. PZWL, Warszawa, 2000.

5. Stopczyk M. i In.: Elektrodiagnostyka medyczna. PZWL, Warszawa, 1984.

Literatura uzupełniająca

1. Kłos Z.: Pomiary elektrometryczne. WKiŁ, Warszawa, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 14:27)