SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski III
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-46_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B1+  wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1 w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie inżynierii biomedycznej, w tym:

a. Wybór kariery zawodowej, kryteria doboru zawodu, charakterystyka zawodów technicznych

b. Konstrukcje maszyn, materiały konstrukcyjne

c. Automatyzacja procesu produkcji

d. Opis konstrukcji i działania podstawowych elementów komputera

e. Zapis i odczytywanie instrukcji

f. Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie w medycynie

g. Recycling materiałów i ochrona środowiska

h. Projektowanie inżynieryjne, opis etapów projektowania

i. Komunikacja w grupie zawodowej -  formalna i nieformalna korespondecja, sprawozdania, prezentacje

j. Anatomia człowieka - układy anatomiczne, ich budowa i funkcje

k. Budowa kości

 

 

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1.Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk intermediate, Oxford University Press, 2006

2. Eric H. Glendinning, Technology 2, Oxford University Press, 2012

3. Jon Naunton, ProFile 2 Intermediate, Oxford University Press, 2009

4. J.Ciecierska, B. Jenike, K. Tudruj, English in Medicine, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007

3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

4.     Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Intermediate Plus, Oxford University Press, 2007

5.     Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

6.     http://www.onestopenglish.com/

http://www.insideout.net/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Przyjemska-Skrabucha (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:46)