SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mikroekonomia
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-M
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Roszkowska-Hołysz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Przedstawienie ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedstawienie narzędzi analizy mikroekonomicznej niezbędnych do interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Nabycie przez studenta umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu mikroekonomii.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw matematyki

Zakres tematyczny

Wykład: Przedmiot ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Główne nurty ekonomii. Problem rzadkości zasobów. Popyt, podaż, determinanty popytu i podaży. Równowaga rynkowa w ujęciu dynamicznym i statycznym. Nadwyżka konsumenta i producenta. Elastyczność popytu i podaży. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Koszty w krótkim i długim okresie czasu. Koszty utraconych możliwości. Zachowanie organizacji na rynku. Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce. Konkurencja doskonała (charakterystyka rynku, krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego, równowaga krótko- i długookresowa, graniczne punkty rentowności). Renta ekonomiczna. Równowaga organizacji na rynku pracy (rynek pracy, popyt i podaż na pracę, doskonały i niedoskonały rynek pracy). Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania organizacji non profit. Ćwiczenia: Wieloczynnikowa funkcja popytu i podaży. Prawo popytu, prawo podaży. Równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży. Teoria produkcji, koszty w krótkim i długim okresie czasu. Konkurencja doskonała (charakterystyka rynku, cena, przychód przeciętny, przychód marginalny, równowaga w krótkim i długim okresie czasu) i konkurencja niedoskonała (odmiany konkurencji niedoskonałej przykłady). Równowaga organizacji na rynku pracy (rynek pracy, popyt na pracę, równowaga na rynku pracy).

Metody kształcenia

Wykład: Metoda podająca (wykład konwencjonalny), Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań problemowych z pomocą prowadzącego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny na koniec semestru lub ustny, zależnie od liczby uczestników kursu. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną (pozytywna ocena z dwóch kolokwiów, obowiązkowa obecność na ćwiczeniach). Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego z zakresu zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz zadania praktycznego). Suma punktów uzyskanych z egzaminu decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%-90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51%–60%). Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów w formie pisemnej obejmującą zagadnienia omawiane na zajęciach. Wynik dwóch kolokwiów stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności studenta. Na ocenę końcową składa się ocena z dwóch kolokwiów (80%), obecność na zajęciach (10%) oraz aktywność na zajęciach (10%). Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007. 2. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Tom I., PWN, Warszawa 2004. 3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009. 4. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni, PWN, Warszawa 2009. 5. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań 2005

Literatura uzupełniająca

1. Zalega T., Mikroekonomia. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. 2. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007. 3. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2005. 5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Tom I., PWN, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 15-11-2019 17:23)