SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa
Kod przedmiotu 10.0-WZ-ZarzP-PP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maciej Kłodawski
 • dr Cezary Kąkol
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu powstawania prawa, prawa jako zjawiska społecznego, kultury prawa, relacji norm prawnych do norm moralnych, poszczególnych gałęzi prawa.

Ponadto celem jest doprowadzenie do pozyskania przez studenta umiejętności w zakresie:

- wyszukiwania przepisów prawa i ich podstawowej interpretacji,

- poznania zasad stanowienia prawa i zrębu procedur legislacyjnych,

- odróżniania gałęzi i źródeł prawa w Polsce oraz rozumienia hierarchii aktów prawnych,

- radzenia sobie w sytuacji kolizji norm prawnych,

- identyfikacji zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego,

- korzystania z wolności oraz praw i obowiązków człowieka i obywatela,

- rozumienia struktury organizacyjnej sądów i trybunałów, organizacji prawnej i prawnych form działania administracji.

W czasie zajęć zostaną też omówione podstawy prawa i postępowania cywilnego, administracyjnego oraz karnego, a także najważniejsze wiadomości o prawie unijnym i międzynarodowym.

Wymagania wstępne

Wiedza z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” lub pokrewnego na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Część I

Ogólne wiadomości o prawie

 1. Pojęcie prawa i jego funkcje
 2. Prawo a moralność
 3. Norma prawna a przepis prawny
 4. System prawny a kultura prawna
 5. Źródła prawa
 6. Zasady tworzenia prawa
 7. Wykładnia przepisów prawnych i podstawy rozumowań prawniczych
 8. Etapy i typy stosowania prawa

Część II

Podstawy ustroju RP

 1. Znaczenie Konstytucji RP
 2. Konstytucyjne zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Prawa, wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela
 4. Organy władzy ustawodawczej
  1. Sejm
  2. Senat
 5. Władza wykonawcza. Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie
 6. Władza sądownicza. Sądy i trybunały
  1. Sądy powszechne i administracyjne
  2. Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny
  3. Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu
 7. Kontrola państwowa i kontrola przestrzegania praw obywatelskich oraz Prokuratura
  1. Najwyższa Izba Kontroli
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka
  3. Prokuratura

Część III

Elementy prawa Unii Europejskiej

 1. Zagadnienia ogólne Unii Europejskiej
  1. Geneza Unii Europejskiej
  2. Status Unii Europejskiej oraz jej wspólne wartości i cele
  3. Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie
 2. Instytucje Unii Europejskiej
  1. Parlament Europejski
  2. Rada Europejska
  3. Rada Unii Europejskiej
  4. Komisja Europejska
  5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 3. Źródła prawa Unii Europejskiej
 4. Obowiązywanie prawa UE w polskim systemie prawnym

Część IV

Elementy prawa cywilnego, postępowania cywilnego i prawa pracy

 1. Zasady prawa cywilnego
 2. Czynność prawna i jej formy oraz stosunek prawny
 3. Wykładnia oświadczeń woli
 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 5. Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo i prokura
 6. Wadliwość czynności prawnych
 7. Elementy prawa rzeczowego
 8. Zarys postępowania cywilnego procesowego
 9. Sposoby nawiązania stosunku pracy

Część V

Elementy prawa i postępowania administracyjnego

 1. Zasady postępowania administracyjnego
 2. Pojęcie organu i strony
 3. Decyzja i postanowienie
 4. Zarys przebiegu postępowania administracyjnego
 5. Zarys przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego

Część VI

Elementy prawa i postępowania karnego

 1. Uwagi wstępne
 2. Pojęcie przestępstwa (występek i zbrodnia) i wykroczenia
 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
 4. Kary i środki karne
 5. Wymiar kary
 6. Niektóre rodzaje przestępstw

Część VII

Prawo w gospodarce i podstawy prawa handlowego

 1. Działalność gospodarcza i wolność gospodarcza
 2. Przedsiębiorca i jego obowiązki
 3. Formy regulacji działalności gospodarczej (licencje, zezwolenia, koncesje)
 4. Ochrona konkurencji
 5. Prawa i obowiązki konsumentów
 6. Pojęcie spółki i typy spółek

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy. Możliwe prezentacje multimedialne wybranych zagadnień z zakresu tematycznego.

Na ćwiczeniach będą analizowane i rozwiązywane kazusy z Części od IV do VII włącznie wymienionych w zakresie tematycznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu nastąpi pod warunkiem uzyskania jednocześnie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w teście egzaminacyjnym i co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w teście kończącym ćwiczenia.

Zakres tematyczny testów (wymagana wiedza z zakresu):

 • test egzaminacyjny - od Części I do Części III włącznie
 • test kończący ćwiczenia - od Części IV do Części VII włącznie

Test (zarówno egzaminacyjny, jak i kończący ćwiczenia) zawiera:

 • pytania jednokrotnego wyboru (wskazanie jednej z czterech możliwych odpowiedzi)
 • pytania zamknięte (uzupełnianie brakujących wyrazów lub wyrażeń)

Literatura podstawowa

 1. A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2012.
 2. B. Gnela (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2015.
 3. P. Wiatrowski (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa 2010.
 4. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2007.
 2. B. Ziemianin, Z. Kuniewicz, Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Cezary Kąkol (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 20:31)