SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie środowiskiem
Kod przedmiotu 07.2-WZ-ZarzP-ZŚ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ogólnym modelem systemu zarządzania środowiskiem, założeniami i zasadami polityki ekologicznej oraz prawnymi, administracyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi instrumentami jej realizacji. Zapoznanie z ekologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ogólny model systemu zarządzania środowiskiem (społeczeństwo – gospodarka - środowisko – relacje międzysystemowe). Polityka ekologiczna UE i polska polityka ekologiczna (poziomy: krajowy, regionalny i lokalny). Instrumenty realizacji polityki ekologicznej prawne i administracyjne. Instrumenty realizacji polityki ekologicznej ekonomiczne i społeczne. Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec wymogów doktryny zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska w hierarchii celów przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska a strategia przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska a restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.

Metody kształcenia

Wykład problemowy. Samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę, praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o przygotowanie i wygłoszenie referatu w grupach studenckich. Studenci biorą udział w dyskusji panelowej, wielokrotnej oraz okrągłego stołu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do zdobycia zaliczenia na ocenę z wykładu. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym. Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Zaliczenie otrzymuje student, który poprawnie przygotuje i zaprezentuje referat o zadanej tematyce korzystając z technik multimedialnych. Czas prezentacji od 20-30 min. Po prezentacji odbywa się dyskusja i oceniany jest stopień zaangażowanie w niej studentów. Weryfikacja wiedzy z teorii prezentowanej na ćwiczeniach audytoryjnych odbywa się przy pomocy kolokwium. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego (lub pytań otwartych) w połowie semestru oraz na zakończenie kursu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60 % pytań. Studenci w grupach (5-7 osobowych) opracowują projekt na zadany temat przez prowadzącego. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną wszystkich ocen z ćwiczeń. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 50 % z oceny cząstkowej z wykładu oraz 50 % oceny cząstkowej z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.

2.Graczyk M., Zarządzanie proekologiczne. Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.

3. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem (praca zbiorowa) tom 1-3. Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2005.

4. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa 2006.

5. Nowak Z.(red.), Zarządzanie środowiskiem t. 1-2. Wydaw. Politechniki Gliwickiej, Gliwice 2001.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów. PWE, Warszawa 2004.

2. 2005 Bernaciak A., Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska. Wyd. Salamandra, Poznań 2000.

3. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok

4. Cichy M. J., Czystsza produkcja i jej model fenomenologiczny. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007

5. Famielec J., Małecki P., Eko-controlling przedsiębiorstwa, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

6. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa 2002.

7. Kobyłko G., Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, 2007.

8. Ryszko A., Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskiem. Wyd. Politechniki Śląskiej, ,Gliwice 2007.

9. Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Wyd. Difin, Warszawa 2006

10. Czasopisma: Management, Journal of LCA, Czystsza Produkcja, Ekonomia i Środowisko

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 09-05-2019 00:01)