SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kierowanie w systemach bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kierowanie w systemach bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.1-WZ-ZarzP-KSB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Dalecka-Zaborowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu  jest nabycie wiedzy z zakresu istoty funkcjonowania systemów bezpieczeństwa narodowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do ich wykorzystania w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do systemów bezpieczeństwa  - terminologia i definicje; Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa; Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa narodowego; Systemy bezpieczeństwa narodowego według przedmiotowego podziału bezpieczeństwa; Kierowanie systemem bezpieczeństwa narodowego; System zarządzania kryzysowego.

Projekt: Systemy bezpieczeństwa – wprowadzenie; Podsystem bezpieczeństwa politycznego – bezpieczeństwo polityczne i jego determinanty; organizacja bezpieczeństwa politycznego RP; Podsystem bezpieczeństwa społecznego – zakres bezpieczeństwa społecznego państwa; organizacja i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo społeczne; Podsystem bezpieczeństwa ekonomicznego  – definicja bezpieczeństwa ekonomicznego i jego uwarunkowania; podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekonomiczne; Podsystem bezpieczeństwa informacyjnego – bezpieczeństwo informacyjne i zagrożenia z nim związane; instytucje bezpieczeństwa informacyjnego RP; Zarządzanie systemem bezpieczeństwa narodowego –rola administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym; kierowanie bezpieczeństwem narodowym; Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny (w zależności od prezentowanego tematu).

Projekt: praca indywidualna, praca z książką, praca w grupach, dyskusja, klasyczna metoda problemowa, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: pozytywna ocena z kolokwium oraz aktywność studenta podczas zajęć.
Na ocenę końcową z wykładu składają się następujące elementy:
1. Kolokwium (90%) – lista pytań z zakresu tematycznego wykładu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_W01, K_W02); łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.Suma punktów uzyskanych z zaliczenia decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).
2. Aktywność na zajęciach (10%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa na wykładach. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką wykładu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U01, K_U02).
Warunkiem zaliczenia projektu jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta na zajęciach z ćwiczeń projektowych, przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.
Na ocenę końcową z projektu składają się następujące elementy:
1. Kolokwium (30%) – kolokwium zaliczeniowe lista pytań z zakresu tematycznego projektu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_U01, K_U02).; łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.
2. Prezentacja nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego (60%) – studenci przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego (K_U01, K_U02, K_K01, K_K02). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach z ćwiczeń projektowych i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.
Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z zaliczenia decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z wykładu i pozytywna ocena z projektu.

Literatura podstawowa

 1. Andrzej Wawrzusiszyn, Bezpieczeństwo strategia system. Teoria i praktyka w zarysie, Difin, 2015.
 2. Andrzej Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, 2011.
 3. Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, 2011.
 4. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, C.H. Beck, 2012.
 5. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, wybrane problemy, Aspra-JR, 2009.
 6. J. Marczak, R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona 2011.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Czermiński A., Czerska M, Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2001.
 2. Flanek Cz. Elementy teorii podejmowania decyzji. - Koszalin: Wydaw. Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej, 2000.
 3. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001.
 4. Niedzielski E., Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, Olsztyn 2006.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 14-11-2019 20:56)