SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunkowość finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-RF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i norm prawnych ją stanowiących.
  • Zdobycie umiejętności ewidencji operacji gospodarczych i ich interpretacji.
  • Zdobycie umiejętności sporządzania i czytania sprawozdań finansowych.
  • Zdobycie umiejętności analitycznych na podstawie prowadzonej rachunkowości (analiza bilansu, analiza kosztów, przychodów, wyników).

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Zakres i zasady rachunkowości; dane w rachunkowości finansowej; praktyczna realizacja. Majątek i kapitały jednostek gospodarczych - majątek jednostki gospodarczej; źródła finansowania zasobów majątkowych; inwentaryzacja i wycena składników majątkowych; operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans; dokumentacja zdarzeń gospodarczych. Pojęcie i cechy konta; funkcjonowanie kont bilansowych; funkcjonowanie kont wynikowych. Ewidencja operacji gospodarczych - środków pieniężnych, rozrachunków; papierów wartościowych, aktywów trwałych; obrotu materiałowego, towarowego oraz półproduktów i produktów gotowych i usług, ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów. Klasyfikacja kosztów wg rodzajów i miejsc powstawania. Kryteria podziału kosztów (koszty  stałe, zmienne, koszty bezpośrednie, pośrednie). Rozliczanie kosztów pośrednich z wykorzystaniem klucza podziałowego. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego. Sprawozdawczość finansowa - podstawowe formy sprawozdań: bilans oraz rachunek zysków i strat.

 

Ćwiczenia: Ewidencja operacji gospodarczych - środków pieniężnych, rozrachunków; papierów wartościowych, aktywów trwałych; obrotu materiałowego, towarowego oraz półproduktów i produktów gotowych i usług, przychodów i kosztów. Metody szacowania kosztów (ocena ekspercka, wycena przez rynek, szacowanie przez analogię, szacowanie bottom-up, modele parametryczne). Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego. Sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.
Ćwiczenia: metoda praktyczna.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test z progami  punktowymi. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia z wynikiem co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.  W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową.
Zaliczenie z ćwiczeń dotyczy praktycznej umiejętność ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat)  i jest przeprowadzane w formie pisemnej. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Aktywność na zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami, które doliczane są do sumy punktów uzyskanych z pisemnego zaliczenia.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

 

Literatura podstawowa

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykład, Difin, Warszawa 2016.

Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Difin, Warszawa 2016.

Nowak E. (red.), Rachunkowość. Zasady i metody, PWE, 2016.

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Grygutis K. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Zbiór ćwiczeń oraz schematy ewidencji operacji gospodarczych, Difin, 2015.

Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, 2016.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.)

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 08-12-2019 19:15)