SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o organizacji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-NO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest rozumienie istoty, zasad i prawidłowości tworzenia i funkcjonowania różnych form organizacyjno-prawnych organizacji. Realizowany program zajęć daje możliwość wyrobienia umiejętności identyfikacji i analizy różnych rodzajów organizacji i współczesnych ich form oraz uwarunkowań ich istnienia i rozwoju w warunkach oddziaływań dynamicznego otoczenia.

Wymagania wstępne

mikroekonomia, podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Teorie organizacji a nauka o organizacji. Cele organizacji, postacie sprawnego działania, efekt organizacyjny, cykl zorganizowanego działania. Rodzaje i typy organizacji. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, menedżer, kierownik, organizacja – istota, relacje. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (bariery rozwoju, elementy przewag konkurencyjnych). Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Formy współdziałania. Cele i oczekiwania interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nadzór korporacyjny nad organizacją. Formy prawno-organizacyjne i własnościowe – konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Cykl życia organizacji – etapy i zdarzenia (analiza krzywej cyklu życia organizacji). Zasoby i kapitały organizacji - współzależności, tendencje rozwojowe. Kapitał intelektualny. Współdziałanie wewnątrz i międzyorganizacyjne. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji, łańcuch wartości. Elementy systemu i koncepcje zarządzania organizacją. 

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Przedmiot i punkt widzenia teorii organizacji. Cykl działania zorganizowanego. Cechy przedsiębiorcy, menedżera, kluczowe umiejętności. Zasoby organizacji – tradycyjne ujęcie zasobów, wiedza jako szczególny zasób organizacji. Organizacja w ujęciu procesowym. Analiza wielowymiarowa organizacji. Typy organizacji. Kryteria analizy organizacji. Otoczenie organizacji. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Potencjał organizacji. Zarządzanie dynamiczne organizacją.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin w formie pisemnej. Opis trzech pytań z listy zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem.

Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwium w formie pisemnej. Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium (40%), ocena za projekt  (30%), aktywność na zajęciach, ćwiczenia na ocenę (30%).

Literatura podstawowa

 1. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wyd. Cedetu, Warszawa 2011.
 2. Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa, Poznań 2009.
 3. Walczak W., Nauka o organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa 2010.
 4. Zawadzki J., Nauka o organizacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Zawiła-Niedźwiecki J., Ciągłość działania organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 2. Kowalczyk S., Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa, 2011.
 3. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 4. Decyk Z., Organizacja i zarządzanie placówką niepubliczną w praktyce, Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., Poznań 2010.
 5. Stępniewski J. (red.), Organizacja i zarządzanie szpitalami - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 6. Mażewska M., Rabczanko A., Tórz A., Organizacja i zarządzanie działalnością inkubatorów technologicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2011.
 7. Michalak A. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 19:56)