SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze
Kod przedmiotu 14.6-WZ-ZarzP-PG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności budowania systemu prognostycznego w przedsiębiorstwie, dzięki wiedzy skąd i jakimi metodami można pozyskać dane potrzebne do prognozowania oraz umiejętności diagnozowania zjawisk gospodarczych i społecznych. Zapoznanie studenta z pojęciami związanymi z prognozowaniem oraz podstawowymi metodami prognozowania zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Umiejętność wyboru właściwej metody prognozowania zjawisk gospodarczych w zależności od charakteru tego zjawiska i ilości dostępnych danych. Ponadto, konstruowanie prognoz badanych zjawisk gospodarczych i społecznych, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w zjawiskach społeczno – gospodarczych, budowanie prognoz ostrzegawczych, a także ocenianie jakości prognoz.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, matematyki i statystki opisowej

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych ćwiczeń: rozwiązywanie zadań i problemów z zakresu metod prezentowanych na wykładach; dobór metod prognostycznych do konkretnego problemu gospodarczego, przygotowanie projektu w dwuosobowych grupach mającego na celu rozwiązanie przydzielonego przez nauczyciela problemu ekonomicznego.

W ramach prowadzonych wykładów: System prognostyczny przedsiębiorstwa. Dane prognostyczne  źródła. Metody prognozowania szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowania, z tendencją rozwojową oraz z wahaniami okresowymi. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Estymacja parametrów. Metoda najmniejszych kwadratów. Statystyczna weryfikacja modelu . Metody prognozowania przez analogie historyczne i przestrzenno – czasowe. Heurystyczne metody prognozowania. Prognozowanie ostrzegawcze.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie realizowanych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 - ocenę przygotowania studenta do poszczególnych ćwiczeń – krótka powtórka poprzednich zajęć w formie pytań nauczyciela

 - ocenę wiedzy i umiejętności  wykazanych na kolokwium w formie odpowiedzi na pytania zamknięte

- ocenę umiejętności zdiagnozowania i prognozowania danego zjawiska lub procesu ekonomicznego zawartego w projekcie

 - ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym w formie odpowiedzi na pytania zamknięte

- ocenę aktywności studenta podczas ćwiczeń

 

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń: pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny oraz krótkie zadania. Na ocenę dostateczny należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań, 14 odpowiedzi poprawnych pozwala na uzyskanie oceny dostateczny plus, od 15 do 16 poprawnych odpowiedzi student uzyska ocenę dobry, od 17 do 18 odpowiedzi student uzyska ocenę dobry plus, od 19 do 20 poprawnych odpowiedzi student uzyska ocenę bardzo dobry. Ponadto, konieczna jest pozytywna ocena z projektu realizowanego w grupach dwuosobowych jako praca własna, tematy projektu są podawane studentom na drugich ćwiczeniach. Projekty oceniane są pod względem jakości zgromadzonego materiału statystycznego, prezentacji danych, wyboru właściwej metody prognostycznej, jej poprawnego zastosowania, syntetycznego przedstawienia wyników i wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonego badania. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny oraz krótkie zadania. Na zaliczenie należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań. Obowiązkowa obecność na wykładach.

Literatura podstawowa

 1. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Dittmann P., Szanduła J. (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 3. Radzikowska B. (red.), Metody Prognozowania. Zbiór Zadań, Wyd. Ae, Wrocław 2000
 4. Cieślak M. (red.), Nieklasyczne Metody Prognozowania, Pwn, Warszawa1983
 5. Kassyk-Rokicka H., Statystyka Nie Jest Trudna. Mierniki Statystyczne, Pwe, Warszawa 1998
 6. Cieślak M., Prognozowanie Gospodarcze. Metody I Zastosowania, Pwn, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Sadowski W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa 1996.
 2. Czyżycki R., Klóska R., Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, ECONOMICUS, Szczecin 2011.
 3. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 4. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 5. Ignasiak E., Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 6. Panek T. (red. nauk.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 19:17)