SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza kosztów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza kosztów
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-AK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Kużdowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej zadań, zakresu oraz celu analizy kosztów w systemie rachunku kosztów pełnych i zmiennych w przedsiębiorstwie. Student opisuje czynniki zwiększające i zmniejszające koszty oraz proponuje rozwiązania mogące doprowadzić do poprawy pozycji kosztowej przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Rachunkowość finansowa zaliczona w semestrze II.

Zakres tematyczny

Ustalenie poziomu i struktury kosztów, określenie czynników wpływających na koszty w małym i średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym. Klasyfikacja kosztów – podział według kryteriów: rodzaje nakładów, funkcje zakładowe, rodzaje rozliczeń, reakcja kosztów na zmianę rozmiaru działalności, pochodzenie nakładów, skuteczność płatnicza kosztów; systemy rachunku kosztów - podział wg horyzontu czasowego oraz wg zasięgu rozliczeń; ewidencja i rozliczanie kosztów – rachunek kosztów w układzie rodzajowym, rachunek kosztów wg miejsc powstawania z zastosowaniem arkusza rozliczenia kosztów, rachunek nośników kosztów w ramach kalkulacji podziałowej i doliczeniowej; podstawy rachunku kosztów planowanych. Metody analizy. Analiza poziomu kosztów działalności gospodarczej, analiza kosztów w układzie rodzajowym oraz analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie kosztów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym).

Ćwiczenia: studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje teorię rachunku kosztów (K_W01) z uwzględnieniem ewidencjonowania i rozliczania kosztów w ramach różnych metod rozliczania kosztów (K_W09, K_K01)) i przeprowadzany jest w formie pisemnej. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 11 punktów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-10 pkt. „ndst”, 11-12 pkt. „dst”, 13-14 pkt. „dst+”, 15-16 pkt. „db”, 17-18 pkt. „db+”, 19-20 pkt. „bdb”.

Zaliczenie z ćwiczeń dotyczy praktycznej umiejętność ewidencji kosztów (K_U01) i rozliczania kosztów (K_U02) i jest przeprowadzane w formie pisemnej, w postaci dwóch sprawdzianów, każde po 20 punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie w sumie min 21 punktów. Aktywność na zajęcia premiowana jest dodatkowymi punktami, które doliczane są do sumy punktów uzyskanych ze sprawdzianów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-10 pkt. „ndst”, 11-12 pkt. „dst”, 13-14 pkt. „dst+”, 15-16 pkt. „db”, 17-18 pkt. „db+”, 19-20 pkt. „bdb”.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. CZUBAKOWSKA K., GABRUSEWICZ W., NOWAK E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, WARSZAWA 2006.
  2. DYCZKOWSKA J., KUŻDOWICZ P. (Red.), Controlling and Knowledge: Shaping an information environment in contemporary business organizations, Publishing House of Wrocław University Of Economics, Wrocław 2014.
  3. KIZIUKIEWICZ T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, WARSZAWA 2003.
  4. KLUGE P.D., KUŻDOWICZ D, KUŻDOWICZ P., Skrypt do przedmiotu Podstawy rachunku kosztów, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008 z późniejszymi zmianami.

Literatura uzupełniająca

  1. KUŻDOWICZ P., WITKOWSKI K., VIDOVÁ H., Modelling value stream flows in the enterprise supply chain, in: Management 2013, Vol.17, No. 2, , pp. 205-217, ISSN 1429-9321, Zielona Góra 2013.
  2. KUŻDOWICZ P., Rozliczanie świadczeń wzajemnych a rachunek nośników w przedsiębiorstwie, W: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, Nr 291, s. 332-342.
  3. SCHMIDT A., Kostenrechnung. Grundlagen der Volkosten-, Deckungsbeitrags- und Plankostenrechnung sowie des Kostenmanagements, W.Kohlhammer Druckerem GmbH + Co. KG, Stuttgart 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 18:26)