SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia zarządzania
Kod przedmiotu 14.2-WZ-ZarzP-SZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Maciejewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z perspektywą socjologiczną w realizacji funkcji zarządzania, społecznym kontekstem zarządzania, a także rozwijanie umiejętności związanych z kierowaniem zachowaniami organizacyjnymi oraz zarządzaniem poprzez kulturę organizacyjną.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na minimum ocenę dostateczną z przedmiotu Podstawy zarządzania. 

Zakres tematyczny

Wykłady: zarządzanie z perspektywy socjologicznej; europejski model zarządzania; współczesne koncepcje zarządzania; etyczny i społeczny kontekst zarządzania; kierowanie zachowaniami organizacyjnymi; socjologiczne aspekty pracy na odległość, racjonalne, behawioralne i grupowe aspekty podejmowania decyzji menedżerskich; zarządzanie przez kulturę organizacyjną; strategie zmian kultury organizacyjnej; zarządzanie konfliktem w organizacji, anomia pracownicza.

Ćwiczenia: analiza etycznego i społecznego kontekstu zarządzania; metody kierowania zachowaniami organizacyjnymi; sposoby niwelowania negatywnych społecznych następstw pracy na odległość, podejmowanie decyzji menedżerskich; tworzenie, utrwalanie i zmiana kultury organizacyjnej; zarządzanie pracą zespołową; kierowanie konfliktem w organizacji;  anomia pracownicza, praktyczne wykorzystanie metod i technik badań społecznych w zarządzaniu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego obejmującego swoją treścią tematy realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem. Kolokwium będzie składać się z 4 pytań otwartych z progami punktowymi (progi punktowe dla poszczególnych ocen: 8-7,5 punktów – bdb, 7 punktów – db plus, 6,5-6,0 punktów – dobry, 5,5 punktów – dst plus, 5,0-4,5 punktów – dostateczny). Ponadto studenci realizują projekt zespołowy poddany ocenie. Dodatkowo weryfikacji zostanie poddana aktywność studentów w trakcie ćwiczeń (poprzez ocenę ich zaangażowania w pracę zespołową, udział w dyskusjach, ćwiczeniach praktycznych itp., która może zdecydować o podwyższeniu lub obniżeniu oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego i projektu.

Warunki zaliczenia wykładów: obecność na wykładach – każda nieobecność na wykładzie obniża ocenę końcową z wykładu o jeden stopień; chcąc anulować obniżenie oceny student może zaliczać dany wykład ustnie lub pisemnie podczas konsultacji.

Zasady ustalenia końcowej oceny z przedmiotu: 50% ocena z wykładów, 50% ocena z ćwiczeń 

Literatura podstawowa

1. Łychmus P., Stankiewicz J., Kierownicy wobec sytuacji konfliktowych. Strategie radzenia z konfliktami, [w:] Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, (red.) J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005. 2. Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, CH Beck, Warszawa 2005. 3. Seiler B., Stankiewicz J., Uwarunkowania sukcesu organizacji pozarządowych w systemie realizacji usług społecznych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005. 4. Stankiewicz J., Moczulska M., Formy partycypacji pracowników a możliwe ich konsekwencje społeczne, [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, (red. nauk.) S. Banaszak, K. Doktór, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007. 5. Stankiewicz J., Socjologia organizacji, Wyd. WSI, Zielona Góra, 1995. 

Literatura uzupełniająca

Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998 2. Stankiewicz J., Łychmus P., Bortnowska H., Deficyt problematyki etyki biznesu w ofertach firm szkoleniowych, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, (red. nauk.) A. Potocki, Difin, Warszawa 2009 3. Stankiewicz J., Łychmus P., Kształtowanie wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa jako pracodawcy poprzez etyczne zarządzanie personelem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 4. Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia, (red.) K.T. Konecki, B. Glinka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 19:59)