SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informatyczne zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-SIZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej systemów informatycznych wspomagających zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, a także nabycie umiejętności wykorzystania standardowego oprogramowania do realizacji wybranych procesów gospodarczych występujących w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: System informacyjny a system informatyczny. Ewolucja systemów informatycznych. Rola systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modułowość i integracja systemów informatycznych. Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Zarządzanie relacjami z kontrahentami z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zastosowanie technologii informatycznych do handlu elektronicznego.

Laboratoria: Wykorzystanie standardowego oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Realizacja podstawowych procesów gospodarczych przedsiębiorstwa w systemie informatycznym (m.in. w obszarze zakupów, sprzedaży, gospodarki magazynowej), a także ocena kontrahentów na podstawie zakładowego archiwum danych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja oprogramowania).

Laboratoria: zajęcia w pracowni komputerowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje problematykę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, ich rolę we wspomaganiu procesów gospodarczych, podstawowe funkcjonalności systemów klasy ERP, a także kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Zaliczenie jest w formie pisemnej – 10 pytań wielokrotnego wyboru. Zasady ustalania oceny są następujące: 0-5 pkt. „ndst”, 5,5-6 pkt. „dst”, 6,5-7 pkt. „dst+”, 7,5-8 pkt. „db”, 8,5-9 pkt. „db+”, 9,5-10 pkt. „bdb”.

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych obejmuje właściwe wykorzystanie systemu informatycznego do wspomagania realizacji podstawowych procesów w przedsiębiorstwie, a także poprawną ocenę przydatności wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania relacjami z kontrahentami. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych uzależniona jest od:

-          kolokwium (80% oceny końcowej),

-          aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Zakres punktowy dla oceny z zajęć laboratoryjnych jest taki sam jak przy zaliczeniu wykładu.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T.1-2. PWN, Warszawa 2008.
 2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu: informatyka dla zarządzania. Placet 2005.
 3. Kisielnicki J., MIS – systemy informatyczne zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 4. Klonowski Z., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 5. Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Benon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2004.
 2. Knosala R., Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 3. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 4. Simon A. R., Shaffer S.L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Wrycza S., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. PWE, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 20:01)