SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-SWD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej wykorzystania systemów wspomagania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie, a także nabycie umiejętności w zakresie analizy i komputerowego modelowania wybranych problemów decyzyjnych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Proces podejmowania decyzji. Formalizacja problemów decyzyjnych. Podejmowanie decyzji przy wielu kryteriach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Rozwój komputerowych narzędzi wspomagania decyzji. Systemy wspomagania decyzji a systemy informacyjne zarządzania. Systemy klasy Business Intelligence.

Laboratorium: Funkcjonalność systemów informacyjno-decyzyjnych. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych do pozyskania informacji użytecznych w procesie decyzyjnym występującym w przedsiębiorstwie.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja oprogramowania).

Laboratoria: zajęcia w pracowni komputerowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje problematykę podejmowania decyzji przy wielu kryteriach, systemów wspomagania decyzji wykorzystywanych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, ich charakterystykę oraz korzyści ich stosowania. Zaliczenie jest w formie pisemnej i składa się z 10 pytań. Zasady ustalania oceny są następujące: 0-5 pkt. „ndst”, 5,5-6 pkt. „dst”, 6,5-7 pkt. „dst+”, 7,5-8 pkt. „db”, 8,5-9 pkt. „db+”, 9,5-10 pkt. „bdb”.

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych obejmuje właściwe wykorzystanie oprogramowania do pozyskania informacji użytecznych w procesie decyzyjnym występującym w przedsiębiorstwie, a także poprawny dobór metod i narzędzi informatycznych w zakresie wsparcia decydenta w procesie podejmowania decyzji. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych uzależniona jest od:

-          kolokwium (80% oceny końcowej),

-          aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Zakres punktowy dla oceny z zajęć laboratoryjnych jest taki sam jak przy zaliczeniu wykładu.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Informatyka dla biznesu, praca zbiorowa pod red. Celiny Olszak. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
  2. Kisielnicki J., Turyna J., Decyzyjne systemy zarządzania. Wyd. Difin, Warszawa 2012.
  3. Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. PWN, Warszawa 2009.
  4. Wolny W., Sroka H., Inteligentne systemy wspomagania decyzji. Wyd. Akademia Ekonomiczna Katowice 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, praca zbiorowa pod red. Adriana Kapczyńskiego. Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010.
  2. Simon A. R., Shaffer S. L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. Witkowska D., Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu. Wyd. Firma Księgarsko - Wydawnicza "Menadżer", Łódź 2000.
  4. Wrycza S., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. PWE, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 20:03)