SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finanse przedsiębiorstw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finanse przedsiębiorstw
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP- FP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do podejmowania decyzji zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie jego majątku, źródeł finansowania, kosztu pozyskania kapitału oraz kształtowania jego struktury. Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw w aspekcie jej przydatności w podejmowaniu decyzji finansowych o charakterze operacyjnym oraz inwestycyjnym. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, statystyki, mikroekonomii, rachunkowości. Podstawowa wiedza z zakresu pracy z komputerem. Umiejętność posługiwania się programem Excel. Umiejętność rozumienia, analizowania oraz interpretowania różnych zjawisk ekonomiczno-finansowych.

Zakres tematyczny

Wykłady: Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw: m.in. ogólne problemy finansowania działalności gospodarczej, istota finansowania, obszary finansów przedsiębiorstw, formy finansowania. Wartość pieniądza w czasie. Finansowanie własne przedsiębiorstwa: samofinansowanie, odpisy amortyzacyjne i dochód ze sprzedaży zbędnych części jego majątku trwałego, emisja akcji, venture capital. Finansowanie dłużne: bankowe kredyty inwestycyjne i obrotowe, leasing, emisja obligacji i innych papierów dłużnych, dyskonto weksli, forfaiting, factoring, franchising. Koszt kapitału: koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średni ważony koszt kapitału. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji rzeczowych i finansowych.

Laboratoria: Wartość pieniądza w czasie: wartość przyszła, wartość obecna, przyszła wartość renty, obecna wartość renty, renta wieczysta, przeciętna i efektywna stopa procentowa. Analiza zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. kredyt, leasing). Koszt kapitału: koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średni ważony koszt kapitału. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego: proste metody oceny projektów, metody dyskontowe.

Metody kształcenia

Podczas wykładu wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.

W czasie laboratoriów wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda tekstu przewodniego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test z progami  punktowymi. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową.

Laboratorium z przedmiotu kończy się zaliczeniem z oceną. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), pozytywna ocena z odpowiedzi ustnej (20%), aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2013.

A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

 E. F. Brigham, J. F. Houston, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2015.

J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 23:28)