SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzP-IEP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką ekoinnowacyjnej działalności współczesnego przedsiębiorstwa.
W szczególności w zakresie  procesu tworzenie ekoinnowacji wewnątrz firmy, ich typologii, podstawowych czynników i barier oraz efektów ich wdrażania. Ponadto celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności poszukiwania źródeł finansowania dla  innowacji ekologicznych i prezentowania własnych pomysłów innowacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Paradygmat rozwoju zrównoważonego jako wyznacznik proekologicznej działalności współczesnych przedsiębiorstw. Podstawowe determinanty oraz instrumenty proekologicznego zarządzania firmą. Innowacje ekologiczne -  istota , rodzaje, czynniki i bariery tworzenia i wdrażania. Źródła finansowanie proekologicznych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Ćwiczenia: Proces tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz  ich dyfuzja w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Rola ekoinnowacji w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Znaczenie wiedzy i kompetencji ekologicznych w rozwoju innowacyji ekologicznych. Ekoinnowacyjność w Polsce i UE. Najważniejsze źródła finansowanie proekologicznych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, burzę mózgów, prezentacje, dyskusje.

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia wykładu z oceną. Zaliczenie z oceną pozytywną otrzymuje student, który  uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na w kolokwium kończącym cykl wykładów (K_W01).

Student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych na ocenę. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest złożenie i zaprezentowanie projektu dotyczącego problematyki innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie (K_U01, K_K02) , uzyskanie co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi z kolokwium (K_W01).

Literatura podstawowa

1.     Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

2.     Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin Warszawa 2007.

3.     Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin Warszawa 2007.

4.     Janasz W., Innowacje w  zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin Warszawa 2011.

5.     Szabłowski J., (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka,  Balikesir Universitesi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.

6.     Szpor A., Śniegocki A., Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.

7.     Zarębska J., Michalska M.  Ecological innovations as a chance for sustainable development - directions and obstacles in their implementation, Management 2016, Vol. 20, no. 2.

 

Literatura uzupełniająca

1. Graczyk. A., (red.), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.

2. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.

3. Piotrowska J., Ekoinnowacje – wyzwanie dla polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania nr 28, Szczecin 2012.

4. Prahald C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2010.

  

 

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:35)