SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy controllingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy controllingu
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzP-PC
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z koncepcją i instrumentarium controllingu w przedsiębiorstwie, rozumianego przede wszystkim jako całościowe planowanie i sterowanie działalnością przedsiębiorstwa z punktu widzenia zapewnienia rentowności. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem przykładowych metod controllingu.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z rachunkowości finansowej.

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcia i koncepcja realizacji controllingu w przedsiębiorstwie. Funkcje, rodzaje, cele i zadania controllingu. Rachunkowość jako baza controllingu. Controlling a kontrola. Instrumentarium controllingu. Zintegrowane planowanie działalności przedsiębiorstwa. Ewidencja danych rzeczywistych. Analiza odchyleń danych rzeczywistych i planowanych. Controlling wspomagany komputerowo.

Ćwiczenia: Pojęcia i koncepcja realizacji controllingu w przedsiębiorstwie. Rachunkowość jako baza controllingu. Instrumentarium controllingu. Zintegrowane planowanie działalności przedsiębiorstwa. Ewidencja danych rzeczywistych. Analiza odchyleń danych rzeczywistych i planowanych.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia: Rozwiązywanie zadań z analizą przykładów. Metoda projektu koordynowana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje koncepcję, funkcje, rodzaje, cele i zadania controllingu oraz cechy metod i narzędzi controllingu w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem wspomagania komputerowego controllingu. Zaliczenie wykładu przeprowadzane jest w formie pisemnej. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od oceny pracy zaliczeniowej (projektu) oddanej w postaci wydruku. Na ocenę mają wpływ: prezentowane treści pod względem merytorycznym (40%), ujęcie własnych propozycji działań korygujących wraz z ich analizą (25%), systematyczna praca nad projektem (10%), „obrona” projektu  (20%), aktywny udziału w zajęciach (5% oceny końcowej z ćwiczeń).

Zasady ustalania oceny końcowej z ćwiczeń: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1. Kluge P.D. (red.), Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

2. Kluge P.D. et al.,  Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zielona Góra 2001.

3.  Kluge P.D., Kużdowicz P. , Orzeszko P., Controlling wspomogany komputerowo zwykorzystaniem systemu ERP, Zielona Góra 2005.

4. Nowak E. (red.): Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, OddK, Gdańsk 2003.

5. Nowak E. (red.): Podstawy controllingu, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 1996.

Literatura uzupełniająca

1.     Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.

2.     Nahotko S., Podstawy controllingu finansowego, OPO, Bydgoszcz 2000.

3.     Kulinska-Sadlocha E., Controlling w banku, PWN, Warszawa 2003.

4.     Hoitsch, H.J., Lingnau V., Kosten- und Erlösrechnung – Eine controllingorientierte Einführung, Springer 2007.

5.     Reichmann T., Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, Vahlen München 2001.

6.     Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 2003.

7.     Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie., Placet, Warszawa 2003.

8.     Vollmuth H.J., Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa, 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kozaryn (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 21:05)