SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Krajowy system innowacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Krajowy system innowacji
Kod przedmiotu 14.8-WZ-ZarzP-KSI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania krajowego systemu innowacji i jego uwarunkowań.

Wymagania wstępne

----

Zakres tematyczny

Wykład:

Ekonomika innowacji i procesu innowacyjnego. Wpływ procesów innowacyjnych, które zachodzą w przemyśle na rozwój kraju. Teoria klastrów. Ujęcie instytucjonalnych i neoinstytucjonalnych teorii firm w krajowym systemie innowacji. Zasady metodologiczne konstrukcji krajowych strategii innowacyjnych w Unii Europejskiej.

 

Ćwiczenia:

Struktury i powiązania występujące w Krajowych Systemach Innowacji. Źródła finansowania Krajowych Systemów Innowacji. Praktyka budowy Krajowych Systemów Innowacji w krajach unitarnych, federacyjnych i regionalnych. Najlepsze praktyki w procesie tworzenia Krajowych Systemów Innowacji w krajach UE, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw polskich. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw polskich i ich potencjał innowacyjny Proces budowy Krajowych Systemów Innowacji w Polsce. Doświadczenia regionów polskich. Efekty Krajowych Systemów Innowacji w Polsce w kontekście doświadczeń innych krajów.

Metody kształcenia

wykład z elementami konwersatoryjnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem case study, prezentacja multimedialna, opracowanie projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%). Wykład – egzamin w formie pisemnej

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Świadek A.: Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007,
 2. Świadek A: Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. nauk. US, Szczecin 2008,
 3. Okoń-Horodyńska E.: Narodowy system innowacji w Polsce, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1998,
 4. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 2. Janasz W., K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
 3. Janasz W., K. Janasz, D. Kornacka, A. Świadek, J. Wiśniewska, Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 4. Janasz W., K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 5. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 6. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001.
 7. Pomykalski Z., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 8. Stawasz E., Innowacje a mała firma, WUŁ, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 12:42)