SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy logistyczne w gospodarowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-SLG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką wykorzystania metod i narzędzi logistycznych stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności stosowania metod logistycznych w praktyce zarządzania.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Wykład: Definicje, funkcje, cele logistyki. Strumienie logistyczne. Przykłady różnorodnych systemów logistycznych. Infrastruktura logistyczna. Informatyczne wspomaganie logistyki. Kody kreskowe. Automatyczna identyfikacja. Logistyka procesów zaopatrzenia. Metody sterowania zapasami. Logistyka procesów produkcji. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra dystrybucji. Eurologistyka. Logistyka międzynarodowa. Korytarze transportowe. Systemy transportu i komunikacji. Ekologia a logistyka. Logistyka miejska

Laboratoria: Definicje, funkcje, cele logistyki. Strumienie logistyczne. Przykłady różnorodnych systemów logistycznych. Infrastruktura logistyczna. Informatyczne wspomaganie logistyki. Kody kreskowe. Automatyczna identyfikacja. Logistyka procesów zaopatrzenia. Metody sterowania zapasami. Logistyka procesów produkcji. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra dystrybucji. Eurologistyka. Logistyka międzynarodowa. Korytarze transportowe. Systemy transportu i komunikacji.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę systemów logistycznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach. Zaliczenie jest w formie pisemnej – test (pytania otwarte i zamknięte).

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący systemów logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenie kolokwium – 50% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 30% oceny końcowej,
  • aktywnego udziału w zajęciach oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (20% oceny końcowej).

Ocena końcowa stanowi średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2. E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

3. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:26)