SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie logistyczne w małym i średnim przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie logistyczne w małym i średnim przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZLMŚP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką wykorzystania metod i narzędzi logistycznych stosowanych w praktyce zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności stosowania metod logistycznych w praktyce zarządzania MŚP.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcie logistyki. Definicje, funkcje, cele zarządzania logistycznego. Istota i rola procesów logistycznych w organizacji. Systemy logistyczne. Obowiązujące procedury logistyczne. Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Zarządzanie procesami logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji. Logistyka procesów zaopatrzenia. Metody sterowania zapasami. Analiza ABC i XYZ. Logistyka procesów produkcji. Planowanie potrzeb materiałowych. Dyspozycja materiałowa. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra dystrybucji. Automatyczna identyfikacja.

Laboratorium: Pojęcie logistyki. Definicje, funkcje, cele zarządzania logistycznego. Istota i rola procesów logistycznych w organizacji. Systemy logistyczne. Obowiązujące procedury logistyczne. Czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych. Zarządzanie procesami logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów logistycznych w organizacji. Logistyka procesów zaopatrzenia. Metody sterowania zapasami. Analiza ABC i XYZ. Logistyka procesów produkcji. Planowanie potrzeb materiałowych. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra dystrybucji. Automatyczna identyfikacja.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę systemów logistycznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach. Zaliczenie jest w formie pisemnej.

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący systemów logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenie kolokwium – 50% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 30% oceny końcowej,
  • aktywnego udziału w zajęciach oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (20% oceny końcowej).

Ocena końcowa stanowi średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1. E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

2. S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa, 2001

3. D. Kisperska-Moroń, Logistyka, Biblioteka Logistyka, 2009

4. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1.     Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001.

2.     Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.

3.     Kluge P.D., (red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna

4.     Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

5.     Czasopismo Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2019 19:38)