SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informatyka w zarządzaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informatyka w zarządzaniu
Kod przedmiotu 11.3-WZ-ZarzP-IZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej typologii i roli systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych, oraz nabycie umiejętności wykorzystania standardowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Struktura systemu informacyjnego w organizacji. Typologia systemów informatycznych zarządzania. Systemy informatyczne zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Przepływy ilościowe i wartościowe w systemie ERP. Ocena efektywności rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Laboratorium: Realizacja typowego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie: zlecenie klienta, dyspozycja materiałowa i produkcyjna, realizacja zlecenia produkcyjnego, rejestracja i kontrola rachunków, zarządzanie płatnościami.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja oprogramowania).

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje problematykę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, ich cechy i rozróżnienie oraz korzyści ich stosowania, a także nowe trendy w informatyce ekonomicznej (np. handel elektroniczny). Egzamin składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Zasady ustalania oceny są następujące: 0-5 pkt. „ndst”, 5,5-6 pkt. „dst”, 6,5-7 pkt. „dst+”, 7,5-8 pkt. „db”, 8,5-9 pkt. „db+”, 9,5-10 pkt. „bdb”.

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych obejmuje zagadnienia właściwego doboru danych do uzyskania użytecznych informacji, a także poprawnego wykorzystania standardowego oprogramowania wspomagającego działalność przedsiębiorstwa. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych uzależniona jest od:

-          kolokwium (30% oceny końcowej),

-          projektu (50% oceny końcowej),

-          aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Realizacja projektu obejmuje wykorzystanie standardowego systemu klasy ERP do przeprowadzenia typowego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie oraz analizy przepływów ilościowych i wartościowych. Zakres punktowy dla oceny z zajęć laboratoryjnych jest taki sam jak przy zaliczeniu wykładu.

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Adamczewski P, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.

2.      Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3.      Kisielnicki J. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4.      Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu: informatyka dla zarządzania. Placet 2005.

2. Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005.

3. Olszak C. (red.), Informatyka dla biznesu. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.

4. Szmit M., Informatyka w zarządzaniu. Difin, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 09:48)