SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rynek giełdowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rynek giełdowy
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-RG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu funkcjonowania rynku giełdowego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Giełda – definicja, rodzaje, funkcje, cele, uczestnicy.
 2. Inwestycje, inwestorzy i spekulanci.
 3. Strategie inwestowania.
 4. Zarys rynku giełdowego w Polsce, główne regulacje prawne. Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opodatkowanie zysków, domy maklerskie.
 5. Giełda papierów wartościowych – organizacja giełdy i jej uczestnicy. Rodzaje zleceń giełdowych. Systemy ustalania kursów walorów. Papiery wartościowe – akcje, obligacje.
 6. Rynek pochodnych instrumentów finansowych.
 7. Forex – rynek walutowy.
 8. Fundusze inwestycyjne.
 9. Bezpieczeństwo na rynku giełdowym, stopa zwrotu z inwestycji.
 10. Analiza fundamentalna i techniczna.
 11. Analiza portfelowa. Model H. Markowitza, model W. Sharpe'a, inne modele.

Laboratorium:

 1. Sesja giełdowa, systemy notowań, indeksy i wskaźniki. Przykłady.
 2. Biura maklerskie: aktualne oferty.
 3. Rodzaje i funkcje papierów wartościowych. Akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA). Przykłady.
 4. Rynki pozagiełdowe: obligacji Skarbu Państwa, Catalyst, New Connect, Forex. Przykłady i zadania.
 5. Spółka na giełdzie papierów wartościowych - korzyści, obowiązki i koszty. Dywidenda. Przykłady.
 6. Zmiany cen i wskaźników giełdowych - obliczenia praktyczne.
 7. Analiza fundamentalna i techniczna.
 8. Ocena tradycyjnych i pochodnych instrumentów finansowych pod względem ryzyka, rentowności i płynności. Obliczanie rentowności nominalnej i realnej. Zadania i przykłady.
 9. Dokonywanie transakcji na giełdzie. Przykłady i zadania.
 10. Ocena efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe. Zadania i przykłady.
 11. Strategie inwestowania na giełdzie.
 12. Fundusze inwestycyjne. Przykłady i zadania.
 13. Spekulacja giełdowa. Przykłady.
 14. Przestępstwa, nadużycia występujące na GPW.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków. Laboratorium: praca w grupach, sprawozdania laboratoryjne, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”, wirtualna gra giełdowa. Stworzony zostanie portfel inwestycyjny - na każdych laboratoriach (w grupach) nastąpi wirtualny zakup akcji na GPW w Warszawie. Wybór walorów będzie uzasadniony bieżącą i/lub przeszłą/przyszłą sytuacją spółki, notowaniami giełdowymi, rekomendacjami, informacjami napływającymi z rynku i od instytucji działających na rynku kapitałowym. Na bieżąco będzie komentowana sytuacja panującą na giełdzie papierów wartościowych i w poszczególnych spółkach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji na wybrany temat związany z rynkiem giełdowym przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Na wszystkich zajęciach laboratoryjnych odbywać się będzie wirtualna gra na GPW. Ocena z laboratorium będzie w 50% zależała od otrzymanych punktów za przygotowaną prezentacje i w 50% z aktywności na poszczególnych zajęciach.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry).  Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z laboratorium (50%).

Literatura podstawowa

 1. Becket M., Jak działa giełda, K. E. Liber, Warszawa 2012.
 2. Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
 3. Jajuga K., Giełdowe instrumenty pochodne, Wyd. GPW, Warszawa 2010.
 4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008.
 5. Jajuga K., Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wyd. GPW, Warszawa 2010.
 6. Strona internetowa GPW w Warszawie.

Literatura uzupełniająca

 1. Antkiewicz S., Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Wydawnictwo Cedewu.pl, Warszawa 2012.
 2. Kulpaka P. Giełdy w gospodarce. PWE, Warszawa 2007.
 3. Maliński T., Giełda Papierów Wartościowych dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2015.
 4. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 00:39)