SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Problemy rozwoju i funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PRFGRK
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Renata Manacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przedmiotu, zachęcenie ich do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń z zakresu problematyki funkcjonowania globalnych rynków kapitałowych. Ponadto celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład: Instytucje i segmenty finansowe na rynku finansowym. Regulacje prawne dotyczące rynku finansowego. Jednolity rynek finansowy UE. Globalizacja i integracja rynków kapitałowych. Kryzysy finansowe. Główne centra finansowe świata. Wybrane zagadnienia etyczne w obrocie instrumentami finansowymi.

Ćwiczenia: Struktura systemu finansowego. Struktura i funkcje rynków finansowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek papierów wartościowych. Giełda papierów wartościowych. Inwestowanie na rynku kapitałowym.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład konwencjonalny, zaś w ramach ćwiczeń: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego składającego się z pięciu pytań otwartych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie. Egzamin zostaje zaliczony wówczas gdy student uzyska co najmniej 60 proc. wymaganej liczny punktów (K_W01, K_W02).

Na ocenę pozytywną z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50 proc) i z egzaminu (50 proc). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów (w tym kolokwium ustnego) w przypadku studiów stacjonarnych lub jednego kolokwium w przypadku studiów niestacjonarnych w postaci trzech pytań  opisowych. Wymagane minimum do zaliczenia kolokwium to uzyskanie 60 proc. pozytywnych odpowiedzi (K_W01, K_W02, K_U01). Ponadto na wybranych zajęciach studenci będą mieli za zadanie przygotować w grupach 3-4 osobowych prezentację wybranych zagadnień omawianych na ćwiczeniach, które następnie będą oceniane przez prowadzącego pod względem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia, a także współpracy członków zespołów (K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_K01). Student powinien także uczestniczyć w dyskusjach podczas ćwiczeń (K_W02, K_U01, K_U02).Na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80 proc.) oraz aktywność na zajęciach (20 proc.)

Literatura podstawowa

 1. Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Wyd. Difin, Warszawa 2010;
 2. Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red. Bednarczyk J., Bukowski S., Misala J., Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009,
 3. Nacewski J. Dębski K., Globalny rynek finansowy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007,
 4. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007,
 5. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2010,
 6. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2009.
 7. Płókarz R., Globalne rynki finansowe, PWN, Warszawa 2013.
 8. Kazuń-Cieślak G,. Światowy rynek kapitału, Difin,Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa 2000
 2. Fedorowicz Z., Rynek pieniądza i kapitału, Poltext, Warszawa 2004;
 3. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Wyd. Difin, Warszawa 2008
 4. Proniewski M., Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. WSFiZ, Białystok 2002
 5. Czekaj J. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Manacka (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 18:14)