SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikowanie się w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikowanie się w biznesie
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-KB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marzena Góralczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji komunikowania się werbalnego, niewerbalnego, wizualnego i pisemnego. Będą one przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej,
np. przy współpracy między pracownikami, z przełożonym, podwładnymi, w trakcie negocjacji biznesowych.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczny z przedmiotu Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Wykład: Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. Znaczenie komponentów komunikowania się dla skutecznego porozumiewania się.Komunikowanie się werbalne – wady i zalety; retoryka. Słuchanie – proces słuchania, typy, zasady. Komunikowanie się niewerbalne: proksemiczne, kinezyjne i paralingwistyczne. Komunikowanie się międzykulturowe; bariery komunikowania się wielokulturowego. Komunikowanie się niewerbalne w różnych kulturach. Percepcja, jej wyznaczniki i rola w skutecznym komunikowaniu się. Bariery komunikowania się. Metody usprawniania komunikowania się. Komunikowanie się w organizacji: wertykalne i horyzontalne; zarządzanie tymi procesami.

Ćwiczenia: Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. Znaczenie komponentów komunikowania się dla skutecznego porozumiewania się.  Komunikowanie się werbalne – wady i zalety; retoryka. Słuchanie – proces słuchania, typy, zasady. Komunikowanie się niewerbalne: proksemiczne, kinezyjne i paralingwistyczne. Komunikowanie się międzykulturowe; bariery komunikowania się wielokulturowego. Komunikowanie się niewerbalne w różnych kulturach. Percepcja, jej wyznaczniki i rola w skutecznym komunikowaniu się. Bariery komunikowania się. Metody usprawniania komunikowania się. Komunikowanie się w organizacji: wertykalne i horyzontalne; zarządzanie tymi procesami.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń (K_W08, K_W12, K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, K_K04, K_K05); pytania otwarte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt do 6,5 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt do 7,5 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt do 8,5 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – pytania otwarte z progami
punktowymi (K_W08, K_W12, K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, K_K04, K_K05). Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0 pkt do 6,5 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt do 7,5 pkt; ocenę dobrą od 8,0 pkt do 8,5 pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są oceny pozytywne z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.

2. Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Forum Naukowe - PASSAT, Poznań-Wrocław 2005.

3. Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Wydawnictwo eMPiZ, Poznań 2004.

 

Literatura uzupełniająca

1. Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

2. Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016.

3. Morreale S. P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 21:36)