SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 1
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-SD1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studentów umiejętności w zakresie przygotowania do badań naukowych, opanowanie warsztatu naukowego i praktyczne zastosowanie go przy pisaniu pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych seminariów:

1.Ustalenie tematu i metody pracy badawczej / 2. Opracowanie konspektu poszczególnych prac / 3. Sporządzenie bibliografii do tematu / 4. Omówienie zasad przygotowania i pisania prac magisterskich / 5. Analiza warsztatu naukowego / 6. Opracowanie metody badań / 7. Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy / 8. Krytyczna dyskusja nad tekstami przygotowanymi przez studentów / 9. Prowadzenie pod kierunkiem prowadzącego badań – odpowiednio do tematu / 10. Przygotowywanie pod opieką prowadzącego kolejnych rozdziałów pracy / 11.Korekta poszczególnych tekstów.

Metody kształcenia

Seminarium 1 - dyskusja grupowa, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna w postaci konspektu pracy dyplomowej z kompletną bibliografią.

Literatura podstawowa

Żebrowski W., 2006, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OSW Olsztyn.

Cieślarczyk M., 2006, Metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa.

Lelusz H., Kowalewski M., Kasmanowicz R., 2000, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko_Mazurski, Olsztyn.

Pytkowski W., 1981, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa.

Brdulak J., 2008, Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce technicznej, SGH Warszawa.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 666)

Literatura uzupełniająca

Majewski T., 2003, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, AON, Warszawa.

Urban S., Ładoński W., 2003, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

Uwagi

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 00:55)