SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-SD2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 16
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Samodzielne przygotowanie przez studenta pracy licencjackiej. Przygotowanie studenta do publicznej obrony pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie proseminarium i seminarium dyplomowego odbywających się we wcześniejszych semestrach.

Zakres tematyczny

Świadome i celowe tworzenie kompletnej i spójnej pracy dyplomowej, metody analizy i interpretacji wyników badań, omówienie trójdzielnej struktury pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).

Metody kształcenia

Indywidualne konsultacje oraz dyskusja w grupie – wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy uczestnikami seminarium. Praca z materiałem źródłowym. Wykład konwersatoryjny – w zależności od potrzeb uczestników seminarium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zatwierdzenie i przyjęcie pracy licencjackiej.

Literatura podstawowa

Literatura przedmiotu zgodna z tematyką przygotowywanej pracy.

Literatura uzupełniająca

Apanowicz J., 2005, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa.
Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kolman R., 2004, Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz.
Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
Szreder M., 2012, Wybór próby badawczej. Marketing i Rynek, nr 11, s. 24–27.

Sztumski J., 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. Śląsk, Katowice.

Uwagi

Szczegółowy program proseminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący.

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Zarządzanie prowadzący badania w obszarze danej specjalności.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:07)