SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie i planowanie marketingowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie i planowanie marketingowe
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-ZPM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janusz Śnihur
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania i planowania marketingowego. Kształtowanie umiejętności posługiwania się terminologią stosowaną w zarządzaniu i planowaniu marketingowym, sporządzenia planu marketingowego dla wybranego przedsiębiorstwa, podejmowania  decyzji w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji, rozróżniania strategicznego i operacyjnego planowania marketingowego.

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot podstawy marketingu na pierwszym semestrze studiów.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota, funkcje i proces zarządzania marketingowego i jego organizacja. Misja rynkowa i rynek przedsiębiorstwa. Związki i zależności między misją, celami oraz strategią przedsiębiorstwa. Problemy teoretyczne zarządzania marketingiem. Informacje jako narzędzie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa: analiza nabywców, konkurencji, marketingu mix w przedsiębiorstwie. Zarządzanie produktem, ceną, dystrybucją i komunikacją marketingową. Uwarunkowania i etapy budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na wybór strategii marketingowych. Miejsce strategii marketingowych w strukturze strategii przedsiębiorstwa. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa w procesie walki z kryzysem. Podstawowe założenia planu marketingowego. Strategiczna i operacyjne kontrola marketingu.

Ćwiczenia: Sporządzenie opisu otoczenia wybranego przedsiębiorstwa. Przeprowadzanie analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla wybranego przedsiębiorstwa. Zaproponowanie podziału rynku na segmenty według odpowiednich kryteriów oraz dokonanie analizy i oceny atrakcyjności segmentu rynku. Decyzje marketingowe dotyczące produktu, ceny, dystrybucji i komunikacji marketingowej. Opracowanie budżetu marketingowego oraz harmonogramu i podziału zadań marketingowych. Wskazanie kontroli sposobów wykonania planu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, studia przypadków, metoda projektu, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: test zaliczeniowy (K_W01, K_W09) . Zaliczenie przedmiotu w formie testu sprawdzającego umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i planowania marketingowego. Test zaliczeniowy będzie w formie testu zawierającego pytania otwarte lub/i zamknięte. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z testu.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będą oceny z: projektu dotyczącego sporządzenia planu marketingowego dla wybranego przedsiębiorstwa (K_U02, K_K05, K_U07) oraz zadań do samodzielnego i grupowego rozwiązania (K_K04, K_K05). Projekt powinien zawierać: streszczenie w którym zostaną ukazane podstawowe założenia planu marketingowego, analizę sytuacji bieżącej, analizę możliwości rynkowych, celów, strategii i programów marketingowych, budżet marketingowy oraz harmonogram i podział zadań marketingowych, a także wskazanie kontroli sposobów wykonania założonego planu.

Termin zaliczenia ćwiczeń: zgodnie z harmonogramem studiów w semestrze letnim. Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego opracowania planu marketingowego dla wybranego przedsiębiorstwa upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze letnim.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń oraz testu.

Literatura podstawowa

  1. Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Difin SA, Warszawa 2016.
  2. Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  3. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 
  4. Knecht Z., Zarządzanie marketingiem, C.H. Beck, Warszawa 20
  5. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
  6. Mruk H., Rutkowski I. P., Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  7. Westwood J., Jak napisać plan marketingowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Bronakowski H., Hościłowicz E., Wielska U., Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach, Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
  2. Rutkowski I. P., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 14:31)