SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP- PZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Maciejewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 160 10,67 160 10,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu specyfiki przedsiębiorstwa/zakładu, organizacji i form pracy, rodzaju i charakteru zadań pojawiających się w działalności praktycznej przedsiębiorstwa/zakładu, w którym odbywana jest przez studenta trzymiesięczna praktyka zawodowa oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy w przedsiębiorstwie/zakładzie związanym z wybraną sferą działalności gospodarczej. Wykorzystanie w praktyce zawodowej zdobytej wiedzy. Przekazanie wiedzy dotyczącej norm prawnych i przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa/zakładu. Poznanie warunków panujących na rynku pracy i zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych ze specjalnością studiów. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych oraz wykorzystywania dostępnych materiałów i informacji potrzebnych do realizacji zadań w wybranym przedsiębiorstwie/zakładzie. Kształtowanie umiejętności gromadzenia materiałów do napisania pracy magisterskiej. Uzyskanie praktycznych i koniecznych umiejętności do podjęcia pracy. Zdobycie doświadczenia w ramach wykonywanych obowiązków w czasie trwania praktyki. Pomoc w wyborze przyszłej ścieżki kariery zawodowej. 

Wymagania wstępne

Konieczność posiadania na czas trwania praktyk ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres tematyczny

Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Zapoznaje się ze specyfiką przedsiębiorstwa/zakładu, organizacją i formami pracy. Zakres tematyczny zależy od wybranego zakładu/przedsiębiorstwa. Student współdziała z Kierownikiem praktyk w ramach powierzonych studentowi zadań i analizuje z opiekunem powierzone działania w toku indywidualnej rozmowy. Szczegółowe wymogi formalne (regulamin), niezbędna dokumentacja oraz tryb i okres odbywania praktyki przedstawiany jest przez Kierownika praktyk studenckich WEiZ UZ na spotkaniu organizacyjnym w I kw. bieżącego roku akademickiego.

Metody kształcenia

Metody kształcenia zależą od wybranego zakładu/przedsiębiorstwa: praca z literaturą/dokumentami zakładu/przedsiębiorstwa, indywidualna praca - przygotowanie dokumentacji praktyk (wypełnienie dziennika praktyk), metoda zajęć praktycznych, wykład, dyskusja, pokaz, analiza planu praktyk z Kierownikiem praktyk.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym. Regulamin Studiów UZ, §16 pkt. 4 określa warunki na jakich student może uzyskać zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania. Zgodnie z w/w §16 opiekun praktyk w porozumieniu z Dziekanem może zaliczyć praktykę na podstawie: 1) dokumentu potwierdzającego wykonanie pracy zarobkowej lub pracy realizowanej w ramach wolontariatu, w tym również za granicą, jeśli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki, 2) udziału studenta w obozie naukowym, jeśli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki. Praktyka jest zaliczana przez Kierownika praktyk na podstawie wypełnionego Dzienniczka praktyk. 

Literatura podstawowa

Według zaleceń zakładu/przedsiębiorstwa, w którym student odbywa praktykę.

Literatura uzupełniająca

Według zaleceń zakładu/przedsiębiorstwa, w którym student odbywa praktykę.

Uwagi

Wzory dokumentów są dostępne na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania http://www.wez.uz.zgora.pl/studenci/praktyki-zawodow.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:04)