SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne
Kod przedmiotu 14.2-WZ-ZarzP-ZAO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Patrycja Łychmus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z podstaw psychologii społecznej, psychologii, socjologii, na których bazują zachowania organizacyjne, jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, w zakresie wykorzystania jej w praktyce do sprawniejszego komunikowania się, zrozumienia jednostek i grup a w konsekwencji efektywniejszego kierowania ludźmi w organizacji. Celem jest także ukazanie studentom możliwości wykorzystania mechanizmów wpływu społecznego do osiągania zamierzonych celów a także nakłonienie ich do wykorzystania wiedzy z zakresu autoprezentacji do skutecznego tworzenia wizerunku własnej osoby.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych. Indywidualne i grupowe determinanty zachowań organizacyjnych. Znaczenie i istota wpływu społecznego w kontekście zachowań organizacyjnych. Autoprezentacja; jej znaczenie w środowisku pracy. Stres w pracy - czynniki wyzwalające.

Ćwiczenia: Postawy w miejscu pracy - czynniki je determinujące; ich rozpoznawanie. Wywieranie wpływu na innych – skuteczna autoprezentacja. Asertywność w miejscu pracy. Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy - metody.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny (w zależności od prezentowanego tematu), prezentacja multimedialna

 

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie ustne (K_W01, K_W08) - zaliczenie obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne i problemowe. Każde z pytań jest oceniane w skali od 5 (odpowiedź wyczerpująca) do 2 (brak znajomości tematu), ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej z trzech ocen.

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną, uzyskane w trakcie kolokwium sprawdzającego poziom wiedzy teoretycznej studenta (K_W01 K_W08) (pytania otwarte są sformułowane w oparciu o zagadnienia omawiane na ćwiczeniach). Aby uzyskać ocenę pozytywną student powinien zdobyć minimum 60% punktów. Na ocenę końcową z ćwiczeń wpływ ma także indywidualna aktywność studenta (K_U14; K_K07), jak również jego aktywne uczestnictwo w pracy zespołowej (K_K01). Ocenie podlega także umiejętność autoprezentacji studenta i prezentacji własnych poglądów w trakcie dyskusji grupowych (K_U01).

Literatura podstawowa

  1. Bednarska-Wnuk I., Michalak J.M., Świątek-Barylska I., Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
  2. Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 2019
  3. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2007
  4. Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2005
  5. Kuc B., Moczydłowska J., Zachowania Organizacyjne. Podręcznik Akademicki, Difin, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna Rozwiązane tajemnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
  2. Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006
  3. Cialdinii R., Wywieranie wpływu na ludzi Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Patrycja Łychmus (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 13:36)