SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie personelem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie personelem
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-08_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania personelem.

Wymagania wstępne

podstawy organizacji i zarządzania

Zakres tematyczny

Strategiczne podejście do zarządzania personelem. Współczesne modele i trendy w zarządzaniu personelem

Zadania menedżerów w nowoczesnej organizacji. Kierownik: menedżer czy lider?

Zarządzanie zespołami pracowniczymi

Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo

Flexicurity, zatrudnialność, elastyczność zatrudnienia

Patologie w organizacji

 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywna obecność na zajęciach, sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmujący treści merytoryczne

Literatura podstawowa

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, red. M. Zieliński, A. Warzecha, M. Król, CEDEWU, Warszawa 2018.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Harasim W., Zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 2010, nr 1, s. 33-47.

Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Moczydłowska J.M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi: dylematy i wyzwania, red. Z. Antczak, S. Borkowska, Difin, Warszawa 2014.

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Lidwiczyński, WN PWN, Warszawa 2019.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, red. J. Hasse, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Difin,Warszawa 2013.

Bombiak E., W kierunku nowej jakości funkcji personalnej – wybrane aspekty doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, red. E. Skrzypek, A. Piasecka, S. Sagan. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 11-24.

Gitling M., Człowiek w organizacji, Difin, Warszawa 2013.

Król M., Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CEDEWU, Warszawa 2014.

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, red. Z. Antczak, S. Borkowska , Difin, Warszawa 2014.

Wyrzykowska B., Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 251-265.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 19:54)