SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technika w medycynie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technika w medycynie
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-11_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Wprowadzenie do najnowocześniejszych technologii mających zastosowanie
  w medycynie.
 • Wskazanie potrzeb współczesnej medycyny i kierunki ich rozwoju.
 • Uświadomienie studentom praktycznego zastosowania różnych dziedzin nauk technicznych, np. mechaniki, informatyki, elektroniki, biocybernetyki i inżynierii materiałowej w celu wspomagania medycyny.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki i informatyki w medycynie, biomateriałów  i biomechaniki.

Zakres tematyczny

Omówienie najnowszych i najczęściej stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie: mechaniki w medycynie – biomechaniki, implantologii, bioinżynierii kardiologicznej, obrazowania medycznego – radiologii, biomateriałów, sztucznych narządów, nanotechnologii w medycynie, technik wytwarzania wyrobów medycznych, modelowania i prototypowania w medycynie, modelowania układów fizjologicznych, informatyki medycznej, bioinformatyki (geonomiki), biosensorów, przetwarzania sygnału biologicznego oraz robotyki w chirurgii.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z prezentacją, wykład konwersatoryjny, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnego kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. R. Będziński, (Red)  „Biomechanika” Tom 2 Mechanika Techniczna, IPPT PAN, Warszawa 2011.
 2. M. Nałęcz, seria: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 3. W. Torbicz, Inżynieria biomedyczna. podstawy i Zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 4. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, Zarys nanonauki i informatycznych molekularnych nanotechnologii, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
 5. W. Erdmann, Biomechanika : podstawy dla kierunku inżynieria biomedyczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015.

Literatura uzupełniająca

Czasopisma branżowe, np. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Engineering of Biomaterials, Journal of Biomechanics, Clinical Biomechanics, Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 12:01)