SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski I
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-D-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest ugruntowanie przez studenta  znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i uzyskanie poziomu B2+ wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

Ugruntowanie znajomości języka technicznego oraz  specjalistycznego w dziedzinie inżynierii biomedycznej na poziomie B2/B2+, w tym: a/ przedstawianie oraz omówienie danych w formie tabeli, wykresów, etc. b/ rysunek techniczny jako międzynarodowy język porozumiewania się inżynierów i techników - dokumentacja konstrukcyjna, rodzaje rysunków, podziałki, wymiarowanie, rzuty, etc. c/ materiały- rodzaje, określenie i opis właściwości, obróbka d/   procedury i środki ostrożności -   przepisy bhp, ocena zagrożeń, pisemne instrukcje i uwagi e/  proces poszukiwania pracy - CV, rozmowa  kwalifikacyjna

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Anna Przyjemska-Skrabucha (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 19:34)