SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nanotechnologia w medycynie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nanotechnologia w medycynie
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami nanotechnologii, metodami wytwarzania i charakteryzowania nanomateriałów oraz tworzyw nanostrukturalnych, w tym ze zmianami właściwości mechanicznych, optycznych, elektrycznych i termicznych materiałów w nanoskali. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu nanotechnologii i materiałów funkcjonalnych, materiałoznawstwa oraz biomateriałów.

Zakres tematyczny

Wykład: Główne techniki formowania nanomateriałów i warstw nanostrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad projektowania i właściwości nanostruktur w zaawansowanych aplikacjach medycznych oraz inżynierskich. Omówienie światowych trendów w nanotechnologii. Leki w nanokapsułkach. Nanoroboty. Nanotechnologia w diagnostyce medycznej. Nanotechnologia w ortopedii i implantologii. Nanotechnologia w stomatologii. Nanotechnologia w terapiach nowotworowych. Korzyści i zagrożenia zdrowotne stosowania nanotechnologii. 

Laboratorium: Student zapozna się z wybranymi metodami wytwarzania nanomateriałów oraz dokona charakterystyki wytworzonych struktur za pomocą dobranych odpowiednio metod badawczych. Na zajęciach realizowane będą wybrane z zagadnień:

1) Synteza nanoproszków metodą zol-żel

2) Synteza nanocząsteczek srebra/złota

3) Synteza kropek kwantowych

4) Synteza nanocząstek magnetycznych

5) Synteza nanorurek tlenków metalicznych

6) Wytwarzanie nanokostek srebra

7) Analiza SEM wytworzonych nanostruktur

 

Metody kształcenia

Metoda podająca - wykłady prowadzone w wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową.

Laboratorium: Studenci realizują ćwiczenia cyklicznie w nielicznych grupach z wykorzystaniem podstawowych urządzeń analitycznych. Przygotowanie do zajęć sprawdzane jest w formie krótkiego sprawdzianu, a z wykonanego ćwiczenia student zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę wykładu. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych określana na podstawie oceny jakości wykonania wybranych czynności laboratoryjnych, poprawności opracowania wyników i umiejętności syntezy wniosków.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z laboratorium oraz pozytywna ocena z kolokwium, a ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

1. J. Schulte, Nanotechnology – global strategies, Industry Trends and Applications, John Wiley&Son, 2005.

2. M.M. Amiji, Nanotechnology for cancer therapy, CRC Press, 2007.

3. J.C. Miller, R. Serrato, J.M. Represas-Cardenas, G. Kundahl, The handbook of nanotechnology, John Wiley&Son, 2005.

4. K.E. Gonsalves, C.R.Halberstadt, C.T. Laurencin, L.S. Nair, Biomedical nanostructures, John Wiley&Son, 2007.

5. V.Renugopalakrishnan, R.V. Lewis, Bionanotechnology – protein to nanodevices, Springer, 2006.

6. M Giersig, G.B. Khomutov, Nanomaterials for application In medicine and biology, Springer, 2008.

7. R.B. Gupta, U.B. Kompella, Nanoparticle Technology for drug delivery, Taylor and Francis, 2006.

8. K.K. Jain, The handbook of nanomedicine, Humana Press, 2008.

9. Artykuły publikowane w czasopismach naukowych poświęconych nanotechnologii.

Literatura uzupełniająca

1. C.I. Contescu, K. Putyera, Dekker encyclopedia of nanoscience and nanotechnology, CRC Press, 2009.

2. N. Yao, Z.L. Wang, Handbook of microscopy for nanotechnology, Kluwer Academic Publishers, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 13:48)