SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody badania i oceny układów biomechanicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody badania i oceny układów biomechanicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-BiBwM-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
  • dr inż. Agnieszka Mackiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu modelowania oraz metod oceny układów biomechanicznych, wykorzystywanych w pracach projektowych i badawczych.

Wymagania wstępne

Zalecana podstawowa znajomość zagadnień z biomechaniki inżynierskiej, projektowania układów biomechanicznych

Zakres tematyczny

Treść wykładowa Podstawowe zagadnienia z zakresu biomechaniki inżynierskiej, Elementy, własności i funkcje biernego oraz czynnego układu ruchu człowieka. Elementy implantologii i rehabilitacji; omówienie wyrobów medycznych (urządzenia do rehabilitacji, implanty, protezy, narzędzia chirurgiczne, itp.) w kontekście przypisanych funkcji. Przegląd metod badawczych oceny przydatności wyrobu medycznego. Badania inżynierskie, bioinżynierskie, biologiczne, kliniczne. Zastosowanie badań in vitro oraz in vivo w układach biomechanicznych. Wymogi dotyczące wyrobów medycznych, klasyfikacja. Kryteria oceny. Dyrektywy i wytyczne normatywne. Bezpieczeństwo i analiza ryzyka. Urządzenia i aparatura diagnostyczna oraz badawczo-pomiarowa. Budowa i zasada działania. Laboratorium badawczo-pomiarowe. Wytyczne prowadzenia eksperymentu, metody oceny wyników badań. Zastosowanie modelowania numerycznego w zaawansowanych modelach układów biologicznych. 

Treść laboratoryjna: Badania in vitro z wykorzystaniem materiałów implantowych oraz preparatów kostnych w symulowanych warunkach cieczy i temperatury.  Modelowanie wybranego układu biomechanicznego implant-kość/staw z wykorzystaniem zaawansowanego narzędzia symulacyjnego typu ANSYS w warunkach obciążeń dynamicznych. Badania wytrzymałościowe wytypowanych biomateriałów i tkanek na maszynie wytrzymałościowej oraz analiz statystyczna z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA. Opracowanie analizy ryzyka dla wybranego wyrobu o zastosowaniu w ortopedii. Wyznaczenie matematycznego modelu materiału na przykładzie tkanki biologicznej dla próby jedno- i dwukierunkowego odkształcenia próbki podczas badania wytrzymałości materiału. Opracowanie koncepcji stanowiska do badań wytrzymałościowych zadanej tkanki kostnej. 

Metody kształcenia

Przekazywanie treści wykładów z wykorzystaniem przede wszystkim prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów dydaktycznych z merytorycznego zakresu przedmiotu. Podczas zajęć laboratoryjnych - praca w zespołach realizujących przewidziany temat z listy tematów podanych na początku semestru.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej.

Laboratorium: Na ocenę z laboratorium składa się weryfikacja wstępnego przygotowania studenta do zajęć z materiałów udostępnionych przez prowadzącego, realizacja zdanych zagadnień oraz sprawozdań/raportów będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych ćwiczeń (średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych)

Ocena końcowa jest średnią ważoną: 60% - ocena z wykładu, 40% ocena z laboratorium

Literatura podstawowa

1. Praca zbiorowa pod red. M. Nałęcza: Biomechanika i Inżyniera Rehabilitacyjna, EXIT, Warszawa 2004.

2. T. Bober T., J. Zawadzki: Biomechanika układu ruchu człowieka, Wydawnictwo BK, Wrocław 2006.

3. J. W. Błaszczyk: Biomechanika kliniczna, PWWL, Warszawa, 2004.

4. R. Będziński: Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 5. C. Ross Ethier, Craig A. Simmons: Introductory Biomechanics, Cambridge University Press, 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Normu ASTM, ISO-PN.

2. Czasopisma branżowe, np. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Engineering of Biomaterials

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Mackiewicz (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 13:46)